Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota pn. „Białobłocka ZaDyszka: • Bieg na 5 i 10 km • Wyścig Nordic Walking na 2 i 5 km • Półmaraton Rolkarski”
Nabór od 08.08.2023 do 29.08.2023 12:00
Referat organizacyjny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Gmina Białe Błota, Referat organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota pn. „Białobłocka ZaDyszka: • Bieg na 5 i 10 km • Wyścig Nordic Walking na 2 i 5 km • Półmaraton Rolkarski”.

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr RGK.0007.137.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Białe Błota na
2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota pn. „Białobłocka ZaDyszka:

 • Bieg na 5 i 10 km
 • Wyścig Nordic Walking na 2 i 5 km
 • Półmaraton Rolkarski”

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Białe Błota w ramach obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota
pn. „Białobłocka ZaDyszka:

 • Bieg na 5 i 10 km
 • Wyścig Nordic Walking na 2 i 5 km
 • Półmaraton Rolkarski”

zgodnie z budżetem na rok 2023 przeznaczona została kwota o wartości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 1. Kwota może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie może być zrealizowane mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 2. Dotacje udzielone w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
          w 2022 roku: 377.400,00 zł
          w 2023 roku: 360.000,00 zł

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Konkurs obejmuje zadanie, które winno być zrealizowane w roku obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota, w jednym dniu w terminie do dnia 31.10.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego liczony jest od dnia podpisania umowy.
 3. Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie konkursowej.
 4. Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców Gminy Białe Błota.
 5. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
 6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Białe Błota,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. złożą w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl poprawnie sporządzoną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.
 7. W niniejszym konkursie podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia każdej kolejnej złożonej oferty zgodnie z podaną datą i godziną wpływu w generatorze wniosków i wpływie potwierdzenia złożenia wniosku w generatorze wniosków do Urzędu Gminy Białe Błota.
 8. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie oraz w zawartej umowie.
 9. Dopuszcza się przenoszenie wydatków pomiędzy kosztami do 10% wysokości otrzymanej dotacji bez uprzedniego aneksu. Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków powyżej 10 % wymaga pisemnego aneksu.
 10. Dopuszcza się wykreślenie w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego kosztów, przy czym wymaga to zgody zlecającego zadanie i sporządzenia aneksu do umowy.
 11. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każda oferta składana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci oświadczenia.
 13. Podmiot dotowany po realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama