Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubu samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami...

Reklama
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubu samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Nabór od 03.08.2023 do 24.08.2023 12:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 37,248 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubu samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy..

​1)Adresaci:
Odbiorcami zadania będą osoby, o których mowa w art.. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – dorosłe kobiety i mężczyźni, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym, społecznym w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.
2)Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami wpisuje się w:
-cel nr 2 ”Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku” tj. rozwinie ofertę blisko domu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
-cel nr 2 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 tj.  „Wsparcie szyte na miarę”- udoskonalimy system pomocy społecznej;
-działanie 3.2. wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) przyjętego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku zmienionego uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. 
(M.P. z 2022 poz. 64). 
3)Realizacja zadania powinna sprzyjać przede wszystkim: nabywaniu, rozwijaniu lub podtrzymywaniu samodzielności, umożliwieniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, udziałowi w różnego rodzaju aktywnościach (np. kulturalnych, sportowych, turystycznych).
4)Formy realizacji zadania:
Prowadzenie klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123), przy ul. Kasprowicza 30 w Warszawie. 
W ramach prowadzonego klubu świadczone będą usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności:
-rehabilitację społeczną i usprawnianie,
-organizację czasu wolnego,
-w ramach zespołowych treningów umiejętności społecznych,
-polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,
-realizacja programu praktycznych umiejętności społecznych dla osób mających trudności z pełnieniem określonych ról społecznych oraz inicjowanie powstawania grup wsparcia i/lub grup samopomocowych, 
w oparciu o zakres usług opracowany w uzgodnieniu z Zleceniodawcą oraz przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 
z późn. zm.).
Zadanie powinno być realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie (tygodniowo co najmniej 20 – godzinna oferta usług). Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama