Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a Edukacja ekologiczna w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Reklama
Nabór od 04.08.2023 do 31.08.2023 15:00
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych grantów” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Obszar: Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                           

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne w zakresie wspierania różnorodnych form edukacji ekologicznej, które służyły będą wzmocnieniu wiedzy o sposobach adaptacji do zmian klimatu w tym o prawidłowym zagospodarowaniu wód opadowych, roli błękitno-zielonej infrastruktury i roli wody w lokalnych ekosystemach.

Działania powinny być skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, w tym uczniów bydgoskich szkół podstawowych

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

Zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami).

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

 

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie poszczególnych pozycji kosztowych planowanych działań do 20% bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Ofertę złożoną w systemie WITKAC.PL (podpisaną przez osoby upoważnione) należy w ciągu 7 dni kalendarzowych dostarczyć osobiście lub drogą pocztową pod adres:

Miasto Bydgoszcz

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

ul. Grudziądzka 9-15, Budynek C

85-130 Bydgoszcz

 

UWAGA:

* Do oferty składanej elektronicznie należy dołączyć załączniki (patrz sekcja załączniki).

**W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do:

  • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają;
  • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
  • niewypuszczania chińskich lampionów;
  • nieużywania sztucznych ogni i petard.
Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama