Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 97/2023 na POWIERZENIE realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 97/2023 na POWIERZENIE realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2023 poz. 991 t.j.)” W 2023 ROKU
Nabór od 28.07.2023 do 21.08.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 80 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 97/2023 na POWIERZENIE realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2023 poz. 991 t.j.)” W 2023 ROKU.

Uwaga:

Oferent ma obowiązek zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego stanowiącą załącznik do niniejszego naboru oraz załącznikiem do ogłoszenia - "Diagnoza - cena stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Poznania dotyczących układu oddechowego" 

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

1

Profilaktyka chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczeń powietrza – edukacja zdrowotna i rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

0,00

80 000,00

 

 

 1. Opis zadania

Zadanie:

Profilaktyka chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczeń powietrza – edukacja zdrowotna i rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel zadania:

objęcie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym działaniami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego, wynikających z zanieczyszczeń powietrza, w oparciu o diagnozę „Ocena stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Poznania dotyczących układu oddechowego” stanowiącą załącznik do ogłoszenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka oraz propagowanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego.

Przykładowe rezultaty:

 1. przeprowadzenie profilaktycznych działań informacyjno-edukacyjnych w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych, w formie: projekcji filmu edukacyjnego, warsztatów, spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat:
 • szkodliwości zanieczyszczeń powietrza dla życia i zdrowia człowieka;
 • wpływu środowiska życia na zdrowie;
 • profilaktycznych badań lekarskich w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego.
 1. przygotowanie filmu i/lub książeczki edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dot. roli czystego powietrza; dlaczego trzeba walczyć ze smogiem;
 2. przygotowanie we współpracy z Miastem Poznań kampanii informacyjno-edukacyjnej zawierającej film instruktażowy z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczeń powietrza skierowanej do najmłodszych poznaniaków.

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

 • liczba uczestników organizowanych działań (można podać realny przedział od-do lub minimalną liczbę)
 • liczba warsztatów/spotkań/godzin
 • liczba zaplanowanych działań
 • liczba działań zaplanowanych w przestrzeni miejskiej
 • liczba nagranych/wydanych/wydrukowanych materiałów informacyjnych/edukacyjnych/ szkoleniowych

Przykładowe sposoby monitorowania rezultatów

 • listy obecności/ rejestry
 • liczba odsłon na stronach internetowych w przypadku działań on-line
 • screeny stron internetowych potwierdzające przeprowadzenie działań
 • przygotowany materiał edukacyjny do wglądu
 • faktury potwierdzające przygotowanie/wydruk materiałów

 

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami), które:
 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania,
 2. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 3. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu (zwaną dalej ofertą).
  1. Oferta realizacji zadania publicznego musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
  3. Za błędy formalne oferty uznaje się:
 4. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
 5. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 6. złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
 7. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
  1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego, polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy www.witkac.pl.
  2. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
  3. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania.
  4. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt. V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.
  5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
  6. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych.
  7. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego:
  maksymalnie od 5 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:
  maksymalnie od 5 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
 1. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 3. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
 4. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;
 6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 7. nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;
 8. niewypuszczania chińskich lampionów;
 9. nieużywania sztucznych ogni i petard.
 1. Inne warunki realizacji zadania publicznego:
 1. oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczestników i realizatorów zadania publicznego;
 2. w punkcie III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2023” oferent powinien wskazać czynniki ryzyka, mogące spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań;
 3. w pkt. III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego i/lub w pkt. III.6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” oferent powinien określić i opisać ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego;
 4. rezultaty określone przez oferenta powinny być mierzalne i weryfikowalne. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. liczbę uczestników zadania, liczbę godzin udzielonego wsparcia, liczbę badań, porad, konsultacji itp.;
 5. w pkt. IV.1 oferty „Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne” oferent jest zobowiązany przedstawić doświadczenie w realizacji zadań publicznych z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w zadaniu będącym przedmiotem konkursu, na realizację którego składa ofertę;
 6. w trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonanie przez oferenta zmiany w zakresie założonych do osiągnięcia rezultatów realizacji zadania. Zmiany powyżej 15% założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
 7. zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama