Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zabezpieczenie 60 miejsc w schroniskach: dla bezdomnych kobiet (10 miejsc) oraz bezdomnych mężczyzn (50 miejsc)...

Reklama
Zabezpieczenie 60 miejsc w schroniskach: dla bezdomnych kobiet (10 miejsc) oraz bezdomnych mężczyzn (50 miejsc) na terenie Miasta Kielce
Nabór od 01.08.2023 do 24.08.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Łączny budżet 522 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zabezpieczenie 60 miejsc w schroniskach: dla bezdomnych kobiet (10 miejsc) oraz bezdomnych mężczyzn (50 miejsc) na terenie Miasta Kielce..

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571) prowadzace działalność statutową z zakresu pomocy społecznej, obejmujące zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na zapewnieniu 60 miejsc w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Zakres rzeczowy musi uwzględniać spełnienie wymogów określonych dla schronisk dla osób bezdomnych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2023 r. poz.901) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Odbiorcami zadania będą osoby bezdomne, tj. niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia Nr 36/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzienie w Kielcach z dnia 28 lipca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama