Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego...

Reklama
„Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2023-2025”
Nabór od 27.07.2023 do 18.08.2023 12:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2023-2025”.

Opis zadania:

 Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie z terenu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mikroobszaru wokół szkół podstawowych nr 316, 301, 363, 362, 321, 341 oraz 364 oraz kadra tych placówek. Co najmniej 50% odbiorców programu muszą stanowić dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych znajdujących się w sąsiedztwie mikroobszarów wokół ulic wymienionych w ogłoszeniu oraz załączniku nr 3 do ogłoszenia oraz kadra tych placówek.

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 1. Działaniami mają zostać objęte dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny zamieszkujące teren Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na mikroobszarze wokół szkół podstawowych nr 316, 301, 363, 362, 321, 341 oraz 364 oraz ulic wymienionych w ogłoszeniu. Realizacja działań musi być poprzedzona diagnozą i analizą potrzeb uczestników.
 2. Program powinien mieć charakter dwuwymiarowy tzn. skierowany zarówno do uczniów najsłabszych a także do dzieci zdolnych, które z uwagi na sytuację rodzinną  nie mogą rozwijać swoich talentów ( wskazanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców oraz organizacje partnerskie).
 3. Preferowane będą oferty obejmujące wsparciem wszystkie szkoły wymienione w pkt. 1.
 4. Preferowane będą oferty złożone przez partnerstwa (co najmniej 2 organizacje) wspierane przez instytucje publiczne (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły itp.)
 5. Oferent ma obowiązek zawrzeć w ofercie informację określającą zakres współpracy:
  a/ między Partnerami oraz
  b/ obligatoryjnie - ze szkołami i OPS oraz min. 1 placówką wsparcia dziennego. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko takie oferty. Dostarczenie listów intencyjnych i/lub porozumień na powyższą okoliczność będzie obligatoryjnym warunkiem podpisania umowy.
 6. Preferowane będą oferty zawierające pisemną deklarację współpracy podpisaną przez dyrektora szkoły.
 7. W przypadku realizacji oferty wspólnej należy przedstawić spójny model zarządzania projektem.
 8. W przypadku oferty wspólnej strukturę zarządczą konsorcjum będzie stanowić koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy z poszczególnych organizacji wchodzących w skład konsorcjum. Zadaniem koordynatorów będzie dbanie o ścisłą współpracę całego konsorcjum ze szkołami, OPS i innymi podmiotami.
 9. W ofercie należy przedstawić szczegółowy plan rekrutacji uczestników zadania.
 10. Oferent będzie odpowiadać za rekrutację uczestników prowadzoną w porozumieniu ze szkołami, OPS, placówkami wsparcia dziennego i innymi podmiotami.
 11. W ofercie należy podać planowaną ogólną liczbę uczestników programu (liczonych raz) oraz liczbę uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 12. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania, zleceniobiorcy będą zobowiązani do podpisania, w ciągu dwóch miesięcy, trójstronnych umów ze szkołami, które zostaną włączone do realizacji zadania oraz z dzielnicą, na terenie której będzie realizowane działanie. Zobowiązanie do podpisania ww. porozumienia musi zawierać się w liście intencyjnym. Ramowy wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 13. Oferent będzie stale monitorować wskaźniki/rezultaty zadania, a w przypadku uruchomienia „Bazy monitorującej” – monitorowanie nastąpi poprzez wprowadzanie danych do tej aplikacji.
 14. Oferent w pracy z dziećmi i młodzieżą będzie korzystać z oferty edukacyjnej m.st. Warszawy; będzie też korzystać z lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).
 15. Oferent min. raz na kwartał zorganizuje spotkanie dla wszystkich partnerów oraz podmiotów współpracujących, podczas którego omówi stan realizacji projektu, w tym napotkane trudności, plany itp.
 16. W ofercie należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji, np.: listy obecności, konspekty zajęć/warsztatów, szczegółowe harmonogramy na każdy kolejny okres realizacji (kwartał) realizacji zadania, potwierdzenia partnerów, np. szkół                 o przeprowadzeniu zajęć, pisemne zgody (opiekunów prawnych dzieci/młodzieży) na udział  dziecka w poszczególnych zajęciach.
 17. Oferent określi efektywność działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców zadania.
 18. Wszystkie działania realizowane w ramach zadania muszą być zgodne z obowiązującymi standardami, w zależności od ich rodzaju, m.in. standardem  LSW zawartym w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty.
 19. Oferent zapewni monitoring i ewaluację projektu (oferent przedstawi sposób monitoringu i ewaluacji w ofercie) i będzie korzystał z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca).
 20. Organizowanie w szkołach cyklicznych spotkań konsorcjum z pedagogiem, psychologiem lub innymi osobami wskazanymi przez dyrektora szkoły, które realizują cele, założony harmonogram współpracy i odzwierciedlają zobowiązania przyjęte przez obie strony w umowie.
 21. Oferent do prowadzenia wszystkich zajęć zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone dyplomami/certyfikatami) i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kompetencje kadry będą podlegały kontroli.
 22. Oferent zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu.
 23. Oferent będzie odpowiadać za bezpieczeństwo uczestników programu.
 24. Wymagana dokumentacja bieżącej pracy podczas prowadzenia programu:
 • listy obecności na poszczególnych zajęciach;
 • harmonogramy poszczególnych form zajęć;
 • zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie;
 • zgody uczestników programu na przetwarzanie ich danych osobowych;
 • oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia wykonania zadania

     25. Kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów.

     26. Oferent przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Preferowane formy działań:

Cele powinny być realizowane poprzez zaplanowanie kompleksowych działań przede wszystkimedukacyjnych (pozaszkolnych), profilaktycznych, specjalistycznych, socjalnych lub innych nowatorskich działań. Istotne jest uwzględnienie innych działań wspierających tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia zgodnych z założeniami Programu Wspierania Rodzin na lata 2022-2024 stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXI/2350/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 13 października 2022 r. Preferowane będą:

 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • specjalistyczne konsultacje indywidualne (np. psychologiczne, logopedyczne itp.),
 • reedukacja,
 • korepetycje dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia zwiększające umiejętności społeczne dzieci i młodzieży,
 • treningi i zajęcia grupowe i/lub warsztatowe,
 • spotkania/seminaria edukacyjno-informacyjne,
 • superwizje dla profesjonalistów i realizatorów zadania,
 • szkolenia, wykłady i warsztaty dla kadry i/lub rodziców/opiekunów - preferowane będą zajęcia prowadzone na podstawie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama