Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja jesienna 2023 r

Reklama
Nabór od 07.08.2023 do 22.09.2023 23:59
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Łączny budżet 170 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizacje następujących typów projektów:

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochówku, w tym upamiętnienie tych miejsc;
 • Działania edukacyjne;
 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

W Programie Grantowym mogą wziąć udział podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo–wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego. 

 

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 31 grudnia 2024 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 170 000 zł. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.szih.org.pl/generator

Nabór wniosków do konkursu trwa do: 22 września 2023 r.  godz. 23:59

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25 października 2023 r.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Programu Grantowego dostępnego na stronie Stowarzyszenia Program Grantowy SŻIH - Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (szih.org.pl)

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest dzięki środkom własnym Stowarzyszenia oraz przy wsparciu darczyńców prywatnych lub instytucjonalnych.

 

Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym: Co pisać, jak pisać i o czym pisać we wniosku, aby dostać dofinansowanie? Spotkanie on-line na platformie zoom w dniu 6 września 2023 roku o godzinie 18:00 – osoby chętne do udziału w spotkaniu proszeni są o wysyłanie zgłoszeń na adres: biuro@szih.org.pl . W zgłoszeniu bardzo proszę wpisywać imię, nazwisko i nazwę organizacji. Link do spotkania zostanie udostępniony osobom zainteresowanym dzień przed planowanym spotkaniem.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do zapoznania się z FAQ dostępnymi na stronie: Program Grantowy SŻIH - Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (szih.org.pl), a także do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@szih.org.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama