Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych...

Reklama
Wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza, w części dotyczącej tzw. "wkładów własnych", w zakresie kultury fizycznej i sportu
Nabór od 31.07.2023 do 22.08.2023 15:00
Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza, w części dotyczącej tzw. "wkładów własnych", w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Sandomierza

Działając na podstawie  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j. z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą” w związku z §7 pkt 2f  "Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/561/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, zwanego dalej „Programem współpracy”

ogłasza

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych”, w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rodzaj zadania publicznego

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza realizowanych przez organizacje działające na terenie Miasta Sandomierza w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wymienionych w punkcie I.  to 9 000,00zł.
 2. Zastrzega się prawo do zmniejszenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zawierającym informacje na temat ilości i jakości złożonych ofert.

 

Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Środki finansowe z budżetu Miasta Sandomierz mogą być przyznane na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do wniosku, projektu bądź oferty, zwanego dalej „projektem”, realizowanego ze środków spoza budżetu Miasta Sandomierz.
 2. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki formalne:
 1. Prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 2. Starają się o wsparcie projektu ze środków spoza budżetu Miasta Sandomierz – złożyły już projekt, lub otrzymały już na realizację projektu środki spoza budżetu Miasta Sandomierz, przyznane w ramach otwartego naboru;
 3. Złożą ofertę w terminie a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
 4. Przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem  określonym w  Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057) oraz podpisaną przez osoby wskazane  w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie jako osoby posiadające prawo reprezentacji oferenta na dzień składania oferty
 5. Załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz statutu lub inny równoważny dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 2. kopię umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza, wraz z kopią złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu miasta Sandomierza lub kopię złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu Miasta Sandomierza, wraz z dowodem złożenia (nadania) lub oświadczeniem o złożeniu projektu.
 1. Oferty, które spełniają wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).
 4. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez oferenta dotacji ze środków spoza budżetu Miasta Sandomierza oraz przedstawieniu dowodu ich uzyskania (w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji).
 5. Zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.
 6. W przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości mniejszej od wnioskowanej kwoty istnieje możliwość zmniejszenia wkładu własnego. Podmiot musi jednak zapewnić ten wkład na poziomie nie mniejszym, niż procentowy udział w całości kosztów zadania deklarowany w ofercie i pod warunkiem zachowania zakresu rzeczowego zadania.

 

Termin realizacji zadania

 1. Zadanie musi być zrealizowane do końca roku, w którym udzielana jest dotacja tj. do dnia 31.12.2023 r.
 2. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w roku, w którym udzielona jest dotacja tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy. W tym przypadku także projekt wsparty środkami spoza budżetu Miasta Sandomierza powinien zostać przygotowany wspólnie z inną organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania zobowiązane są do zamieszczania w sposób czytelny informacji, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Sandomierza. Informacja, wraz z logotypem Miasta Sandomierz, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji o więcej niż 20% wymagają zgody Zleceniodawcy oraz aneksowania umowy.
 4. W przypadku planowanych zmian dotyczących harmonogramu lub kosztorysu  zadania, Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania o tym fakcie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zmian można dokonywać najpóźniej do 2 miesięcy  przed datą zakończenia zadania, wskazaną w umowie. Każda proponowana zmiana podlega ocenie pod kątem celowości i oszczędności.
 5. Koszty będą uznane za kwalifikowane, czyli uznane za  możliwe do sfinansowania tylko wtedy gdy:
 1. Są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
 2. Są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe
 3. Są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych, min.: czynszu, wynagrodzeń pracowników etatowych)
 1. Zakres dofinansowania nie obejmuje:
 1. Wydatków na zakup środków trwałych niezwiązanych z realizacją zadania publicznego;
 2. Pokrycia kosztów utrzymania biura Oferenta, a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;
 3. Zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej lub budowlanej;
 4. Spłat zaległych zobowiązań Oferenta ubiegającego się o dofinansowanie;
 5. Zobowiązań Oferenta powstałych z tytułu pożyczek, kredytów, itp.;
 6. Kosztów obsługi rachunku bankowego;
 7. Rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 8. Odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 9. Nagród, premii i innych form gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

 

Terminy , tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, za pomocą systemu WITKAC.
 2. Termin składania ofert upływa 22 sierpnia 2023 r.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2023 r. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.
 4. Ocena formalna nastąpi w okresie 23 sierpnia – 25 sierpnia 2023 r.
 5. W przypadku ofert niespełniających warunków formalnych w postaci niekompletności formularza oferty lub wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu, oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w 5-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania informacji pod rygorem odrzucenia oferty. Informacja o brakach formalnych może być przekazana e-mailowo, telefonicznie, faxem lub pisemnie pocztą tradycyjną.
 6. Ocena merytoryczna dla – ofert spełniających wymagania formalne, w tym uzupełnienia – nastąpi w terminie do 5 września 2023 r.
 7. Ogłoszenie wyników o konkursie nastąpi w terminie do 8 września 2023 r.
 8. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – Plac Poniatowskiego 3, publikację ogłoszenia na stronie internetowej www.sandomierz.eu oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
 9. Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 3/2023/RPiI Burmistrza Sandomierza z dnia 02 stycznia 2023 roku w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr LVII/561/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.
 10. Postępowanie konkursowe składać się będzie z dwóch etapów (oceny formalnej i merytorycznej) i będzie się odbywać z wykorzystaniem kart indywidualnej oceny ofert.
 11. Ocena formalna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

- oferta jest złożona przez kwalifikującego oferenta,

- oferta złożona została terminowo i w odpowiednim miejscu,

- oferta jest złożona na właściwym druku oferty,

- oferta jest kompletnie wypełniona,

- oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,

- osoby wymienione do reprezentacji Oferenta w systemie WITKAC są jednocześnie wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie i posiadają na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

12. Ocena merytoryczna oferty będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

Możliwość realizacji zadania przez oferenta i proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie: 0-20 pkt.
Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-20 pkt.
W przypadku zlecania realizacji zadania polegającego na wsparciu realizacji zadania, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania: 0-20 pkt.
Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: 0-10 pkt.
W przypadku oferenta, który realizował zadania zlecone w latach poprzednich, analiza i ocena tych zadań przy uwzględnieniu rzetelności terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 0-10 pkt.
Ocena dotychczasowej współpracy pozafinansowej: 0-10 pkt.
Ocena mierzalności założonych przez Oferenta rezultatów: 0-10 pkt.

13. Komisja Konkursowa przedstawi do rozpatrzenia przez Burmistrza Sandomierza oferty, które uzyskają 80 i więcej punktów ze 100 możliwych do otrzymania przy ocenie merytorycznej (średnia merytoryczna otrzymanych od poszczególnych członków Komisji Konkursowej).

14.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Sandomierza, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

15.Decyzja Burmistrza Sandomierza jest ostateczna.

 

Burmistrz Sandomierza

(-)


Marcin Marzec

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama