Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Renomowane festiwale kulturalne

Reklama
Nabór od 20.07.2023 do 22.08.2023 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,565 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Renomowane festiwale kulturalne

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: w roku 2023: 355 000 zł, w roku 2024: 370 000 zł, w roku 2025: 420 000 zł, w roku 2026: 420 000 zł

Termin realizacji zadania: 25.08.2023–31.12.2026

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: 

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym przekazała 5 850 000 zł na realizację zadań tego samego rodzaju, a w roku 2022 Gmina Miejska Kraków przekazała 5 050 000 zł na realizację zadań tego samego rodzaju.

Warunki realizacji zadania publicznego:

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji III poz. 3 oferty – „Syntetyczny opis zadania”.

1. Realizacja renomowanego festiwalu kulturalnego w latach 2023–2026 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Festiwal realizowany w wyniku ww. konkursu powinien nawiązywać do 10 cech wymienionych w aplikacji EFFE Label.

2. Od sezonu 2025 lokalizację wydarzeń muzycznych należy planować z uwzględnieniem Krakowskiego Centrum Muzyki, wyciąg z programu funkcjonalno-użytkowego Krakowskiego Centrum Muzyki stanowi załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

4. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją lub jednostką Gminy Miejskiej Kraków lub innym podmiotem, informację o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII (podlega ocenie merytorycznej - patrz karta oceny merytorycznej pkt 3a).

5. Realizacja zadania z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w myśl ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania podlega ocenie merytorycznej - patrz załącznik nr 6 karta oceny merytorycznej pkt 3a. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII. 

6. Przy ocenie merytorycznej za inne mające wpływ na jakość realizacji zadania, przekraczające zakres określony w warunkach konkursu uważa się m.in. przeznaczenie 10% planowanej dotacji na koszty związane z rejestracją materiału w celu udostępnienia w mediach miejskich. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w sekcji VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII oraz w Zestawieniu kosztów realizacji zadania.

7. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane. 

8. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 220 000 zł w danym roku.

9. Planowana kwota dotacji w danym roku nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania w danym roku.

10. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu nie więcej niż jedną ofertę. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty, ocenie podlegać będzie wyłącznie oferta złożona jako pierwsza. Pozostałe oferty uznane zostaną za niespełniające kryterium formalnego. Z zastrzeżeniem przypadku, kiedy oferent na pisemny wniosek sam wycofa ofertę z konkursu. Wtedy ocenie podlegać będzie kolejna złożona przez organizację oferta.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 430/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2023 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.

4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert, prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.

6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: kd.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez: 

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert. 

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona 

w NGO Generatorze.

8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00. 

11. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz z załącznikami należy: 

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 336/2023 PMK z dnia 6 lutego 2023 r.

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokój nr 106 (ul. Wielopole 17 a, 31-072 Kraków).

 LUB (w przypadku zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi mieszkańców)

wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama