Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z...

Reklama
Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Nabór od 20.07.2023 do 14.08.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

1. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

 

2. Cel zadania: Udzielenie wsparcia mieszkańcom Ursynowa z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, ukierunkowanego na wzrost aktywności i wzrost partycypacji społecznej tej grupy.

3. Opis zadania: Zadanie publiczne polega na realizacji programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Adresaci zadania: Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w tym w szczególności:

• dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

oraz ich rodzice/ opiekunowie,

• dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie,

• ucząca się młodzież w wieku 16-18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzicom/opiekunom,

• młodzież i młodzi dorośli od 19 do 26 r. ż.z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzice/opiekunowie,

• osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie.

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

• działań o charakterze ogólnorozwojowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających na celu wyrównywanie szans tych uczniów np.: korepetycje, reedukacja, grupy wsparcia, samopomocowe, konsultacje indywidualne/rodzinne, materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

• działań redukujących skutki izolacji społecznej wśród osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności np.: zajęcia profilaktyczne, warsztaty i grupy o charakterze integrująco-samopomocowym,konsultacje indywidualne,

• działań mających na celu edukację, integrację i wsparcie rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności np.: warsztaty grupowe, grupy wsparcia, grupy samopomocowe, gotowe poradniki i instruktaże dot. opieki nad osobą z niepełnosprawnością, indywidualne konsultacje rodzinne,

• działań wspierających integrację środowiska, rozwój społeczny i emocjonalny, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców - osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin np.: grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, spotkania okolicznościowe.

 

Proponowane działania powinny uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

Formy realizacji zadania: Forma stacjonarna dopuszcza interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line,w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, dziennik pracy, scenariusze, listy obecności, inne;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama