Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - międzynarodowe manewry...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - międzynarodowe manewry pożarnicze
Nabór od 20.07.2023 do 27.07.2023 12:00
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys. PLN

 

Informacja o możliwości  składania ofert w trybie art. 19a

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na realizację zadań publicznych
w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa

 

Dział I Rodzaj zadania

Realizacja zadań publicznych w zakresie umiejętności Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez przeprowadzenie międzynarodowych manewrów OSP.

Dział II Planowane środki

Na realizację ww. zadań przeznaczona jest kwota w wysokości 10.000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100)

 

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2023r., poz. 571), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert/termin realizacji zadań

 

1.Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 września 2023 r. do 28 listopada 2023 r. jednak pojedyncze zadanie, nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni.

2.Dotacja może być udzielona maksymalnie w kwocie 10 000 zł na jedno zadanie.

3.Zadanie przedstawione do realizacji powinno mieć charakter międzynarodowy, tj. przewidywać udział jednostek ochotniczych z nie mniej niż dwóch państw obcych.

4.Organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2240).

Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych
w  art. 6 ww. ustawy. Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy proponowanego do realizacji zadania przedstawionego w ofercie składanej w ramach przedmiotowego naboru.

W wypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności, wynikających np. z powodów technicznych, obligatoryjnym staje się  zapewnienie odbiorcom realizowanych zadań ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

W związku z powyższym, wymagane jest wskazanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zapewniona będzie realizacja wymagań z art. 6 ustawy - adekwatnych do realizacji danego zadania.

Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien wskazać
w sekcji III zakres rzeczowy zadania publicznego.

W przypadku konieczności zastosowania dostępu alternatywnego, należy go szczegółowo opisać oraz uzasadnić zastosowane rozwiązanie.

Organizacja pozarządowa, planując realizację zadania publicznego, powinna oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji z ewentualnym uwzględnieniem nakładów z tytułu zapewnienia dostępności (np. z tytułu konieczności najmu pomieszczeń  wolnych od barier poziomych i pionowych, w których realizowane będzie zadanie publiczne, instalacji urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia lub zapewnienia innego sposobu komunikacji, konieczności zapewnienia wsparcia innej osoby, opracowywania treści cyfrowych w ramach zadania i podlegających publikacji np. dokumenty rekrutacyjne, filmy dostępne cyfrowo).

 

Dział V Składanie ofert

 1. Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witakc.pl.
 2. Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.
 3. Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty,
 4. „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji
  w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu. (Tylko podpisane oferty zgodnie ze sposobem reprezentacji podlegają rozpatrzeniu),
 5. O terminie złożenia oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz
  z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia,
 6. Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 7. Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty
  w generatorze należy załączyć załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

 

Dział VI

Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II, nie dłużej jednak niż do dnia 19 lipca 2023 r

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych tel. 091 454 28 08

 

Wymagane załączniki do oferty:

 1. Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan),
 2. Załącznik nr 2 - w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama