Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: "Święto Gminy Białe Błota"
Nabór od 19.07.2023 do 09.08.2023 12:00
Referat organizacyjny
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Gmina Białe Błota, Referat organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Białe Błota w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: "Święto Gminy Białe Błota".

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr RGK.0007.137.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Białe Błota na
2023r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego realizowanego
w gminie Białe Błota w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Święto Gminy Białe Błota”.

 

UWAGA:

W ramach konkursu wspierane będą zadania stanowiące integralną część obchodów Święta Gminy, których główne wydarzenia i działania odbywać się będą w nieprzekraczalnym terminie od 26.08.2023r. do 31.10.2023 r.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 1. Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Święto Gminy Białe Błota” przeznaczona została kwota
  o wartości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 2. Kwota może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie może być zrealizowane mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Dotacje udzielone w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym,
  na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w 2022 roku : 40.000,00 zł

w 2023 roku : 0,00 zł

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Konkurs obejmuje zadania, które winny być zrealizowane w roku obchodów
  50-lecia Gminy Białe Błota, w tym podczas Święta Gminy dnia 26.08.2023 roku
  i nie dłużej niż do 31.10.2023r
  .
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji
  na realizację zadań publicznych liczony jest od dnia podpisania umowy.
 3. Zadanie należy wykonać z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie konkursowej.
 4. Zadanie należy zrealizować na rzecz mieszkańców gminy Białe Błota.
 5. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
 6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, spełniające następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Białe Błota,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  4. złożą w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl poprawnie sporządzoną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.
 7. W niniejszym konkursie podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia każdej kolejnej złożonej oferty zgodnie z podaną datą
  i godziną wpływu w generatorze wniosków i wpływie potwierdzenia złożenia wniosku w generatorze wniosków do Urzędu Gminy Białe Błota.
 8. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie oraz w zawartej umowie.
 9. Dopuszcza się przenoszenie wydatków pomiędzy kosztami do 10% wysokości otrzymanej dotacji bez uprzedniego aneksu. Zwiększenie lub zmniejszenie wydatków powyżej 10 % wymaga pisemnego aneksu.
 10. Dopuszcza się wykreślenie ujętych w ofercie kosztów realizacji zadania publicznego. Powyższe wymaga zgody zlecającego zadanie
   i sporządzenia aneksu do umowy.
 11. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każda oferta składana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci oświadczenia.
 13. Podmiot dotowany po realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama