Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 96/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 96/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w roku 2023
Nabór od 17.07.2023 do 07.08.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 96/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w roku 2023.

Nazwa zadania publicznego nr 1: Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości  i różnorodności dla kadry pracującej z dziećmi/młodzieżą

Nazwa zadania publicznego nr 2: Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności dla ogółu mieszkańców

UWAGA!

Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę w ramach każdego z dwóch zadań, przy czym w przypadku zadania nr 1 na kwotę dotacji do maksymalnie 20 000 zł, a w przypadku zadania nr 2 na kwotę do maksymalnie 10 000 zł.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od  01 września 2023 r.  do 15 grudnia 2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 01 września 2023 r.  do 29 grudnia 2023 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę w ramach każdego z dwóch zadań, przy czym w przypadku zadania nr 1 na kwotę dotacji do maksymalnie 20 000 zł, a w przypadku zadania nr 2 na kwotę do maksymalnie 10 000 zł
 5. Rekrutacja do poszczególnych projektów w ramach zadania nr 1 powinna odbywać się w ścisłej współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej.Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.
 6. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 7. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 8. W ramach realizacji zadania nie jest wymagane zapewnienie wkładu własnego.
 9. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym: 1) oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);  2) oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
 10. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 12. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 13. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do: 1) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;  2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;  3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;  4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;  6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;  7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;  8) niewypuszczania chińskich lampionów;  9) nieużywania sztucznych ogni i petard.
 14. Inne warunki realizacji zadania:
  1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań / harmonogramu / kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.
  2. Oferent wyłoniony w konkursie sporządza i składa sprawozdanie końcowe za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl.
  3. Oferent zobowiązany jest do przesyłania wszystkich informacji dotyczących działań w ramach konkursu na adres: agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl oraz przekazywania materiałów promocyjnych i informacyjnych do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
  4. Oferent jest zobowiązany do stosowania na materiałach informacyjnych,  promocyjnych i edukacyjnych logotypu Miasta Poznania. W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z projektem, do informacji należy dołączyć zapis: #poznańwspiera oraz #czułypoznań.
  5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.
  6. Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 07 sierpnia 2023 roku.
 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości agnieszka_zawadzka@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 10 sierpnia 2023 roku.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama