Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2023 roku - na realizację zadania publicznego: Profilaktyka chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczeń powietrza w ramach strefy zdrowia podczas wydarzenia Targi Viva Seniorzy
Nabór od 07.09.2023 do 07.09.2023 15:14
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

Termin realizacji zadania: od 27.09.2023 r. do 31.10.2023 r.

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728  Poznań

Kwota przeznaczona na dotacje:

 • pula środków ogółem: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 1 000,00 do  10 000,00 zł

Wkład własny: niewymagany

 

Opis naboru:

„Małe granty” - informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie w trybie pozakonkursowym.

 

Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać  o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty  20 000 zł;
 • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym.

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.

Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy  zss@um.poznan.pl oraz  katarzyna_kobryn@um.poznan.pl  (w jednej wiadomości)  w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy.

Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę mailową zss@um.poznan.pl oraz katarzyna_kobryn@um.poznan.pl  (w jednej wiadomości). Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Strefa Zdrowia podczas wydarzenia pn. Targi Viva Seniorzy odbędzie się 29.09.2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, w godz. od 10.00. do 16.00.
 2. W ramach realizacji zadania oferent, podczas wydarzenia winien zapewnić przede wszystkim działania informacyjno-edukacyjne w zakresie chorób płuc wynikających z zanieczyszczenia powietrza oraz czynników ryzyka chorób układu oddechowego - w formie konsultacji medycznych i dystrybucji materiałów edukacyjnych, oraz mobilnych badań przesiewowych klatki piersiowej w kierunku chorób płuc.
 3. Oferent zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze wskazanym przedstawicielem Miasta Poznania.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 5. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje każdy  z założonych w ofercie rezultatów na poziomie  min. 85 %;
 6. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.             

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. liczbę działań.
 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.


 

 


 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama