Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Reklama
Nabór od 14.07.2023 do 07.08.2023 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Adresaci zadania:

 1. dzieci i młodzież z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w szczególności uczęszczające do placówek oświatowych oraz placówek wsparcia dziennego znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, sprawiające problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością z obszarów koncentracji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 r.,
 2. rodzice i/lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych i placówek wsparcia dziennego znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 3. kadra pedagogiczna placówek oświatowych i placówek wsparcia dziennego znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Formy i warunki realizacji zadania:

 1. Preferowane programy profilaktyczne rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://programyrekomendowane.pl/.
 2. Programy nowatorskie, innowacyjne o potwierdzonej skuteczności, zgodnie z wytycznymi Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.
 3. Programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące dla dzieci i młodzieży (np. nauka zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji, nauka rozwiązywania konfliktów, metod radzenia sobie ze stresem i umiejętności szukania pomocy i wsparcia).
 4. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy skierowane do rodziców i/lub opiekunów, pedagogów szkolnych.
 5. Programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące, np. warsztaty umiejętności społecznych, rodzicielskich i wychowawczych dla dorosłych.
 6. Programy muszą spełniać standard jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty opisane w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.
 7. Program profilaktyczny musi stanowić zamkniętą strategię, która będzie podlegała systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności.
 8. Oferent przed złożeniem oferty powinien nawiązać kontakt ze szkołami/placówkami, w których zamierza realizować działania oraz dołączyć do oferty zgodę dyrektora placówki na jego realizację. Deklaracja współpracy powinna zawierać informacje o liczbie klas, liczbie uczestników i liczbie godzin prowadzonych działań.
 9. Do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wymagane jest dołączenie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć podpisanego przed dyrektora placówki.
 10. Działania profilaktyczne będą podlegały systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu końcowym.
 11. Działania mają przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży, ich rodziców i/lub opiekunów oraz kadry pedagogicznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.
 12. W ofercie należy określić zakładane rezultaty zadania publicznego i ich trwałość. Rezultaty powinny być realistyczne i mierzalne.
 13. W ofercie należy określić kwalifikacje osób, które będą realizatorami poszczególnych działań, np. wskazanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działań profilaktycznych.
 14. Po podpisaniu umowy, podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania droga mailową szczegółowego i aktualnego harmonogramu działań.
 15. Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
 16. Kosztorys powinien być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.
 17. Koszty administracyjne oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 10% całego kosztu zadania.
 18. W przypadku zlecenia części zadania publicznego innym podmiotom, nie będącym, stroną umowy (np. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) oferent powinien uwzględnić taką informację w części III. 3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama