Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Reklama
Nabór od 07.07.2023 do 10.08.2023 11:00
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji o
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 16 listopada 2023 r. do 15 listopada 2026 r.”.

Nazwa zadania i podstawa prawna

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 16 listopada 2023 r. do 15 listopada 2026 r.
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, zwanego dalej również „ośrodkiem”, jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia 15 listopada 2026 r. 
2. Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 100 osób skierowanych do ośrodka.
3. Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie, rozporządzeniu oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy.
5. Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.
6.  Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.
7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.
8.  Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
9.  Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem. 
10.  Rozliczenie dokonywane będzie w 30 dniowym okresie rozliczeniowym, za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby. Szczegółowe zasady rozliczeń i sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy o realizację zadania stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
11.  Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności: 
1. w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub 
2. na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub 
3. charytatywnej, lub 
4. na rzecz osób niepełnosprawnych, lub 
5. na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub 
6. w sferze oświaty i wychowania, lub 
7. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

Wymagania dotyczące lokalizacji ośrodka

Ośrodek musi być zlokalizowany w miejscu, w którym są zapewnione: 
1. nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej; 
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych; 
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń.

Termin, miejsce i sposób składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00. 

Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę. 

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie).  

Opakowanie (kopertę) należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Obywatelstwa i Repatriacji, 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: 
„Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 16 listopada 2023 r. do 15 listopada 2026 r.” 
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 10 sierpnia 2023 r. godz. 11:30.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie od oznakowania wskazanego powyżej, na naklejce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się, obok wskazania adresata, co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 16 listopada 2023 r. do 15 listopada 2026 r.” oraz informacja, że przesyłka nie może być otwarta PRZED dniem 10 sierpnia 2023 r. godz. 11:30.

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie lub wcześniejszym otwarciem oferty. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania przesyłki. 
Sposób składania ofert 

  • osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Domaniewskiej 36/38, 02-672 Warszawa (wejście od ul. Samochodowej), w godzinach 8:15 – 16:15  lub
  • korespondencyjnie, na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Obywatelstwa i Repatriacji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672  Warszawa (decyduje data wpływu oferty do wyżej wskazanej siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). 
    Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu. 
    W związku z możliwością przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, zaleca się ich zapakowanie i przygotowanie do nadania w sposób uniemożlwiający potencjalne zniszczenie lub możliwość zapoznania się osobom nieuprawnionym 
    z zawartością przesyłki.
Reklama