Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

XXVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2023

Reklama
Nabór od 12.07.2023 do 14.08.2023 16:00
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Łączny budżet 175 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 175 tys. PLN

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań dofinansowanych przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu ofert nr ew. 13/2023/WD/DEKiD, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji zadania oraz wysokość środków publicznych:

 1. termin realizacji zadania: od 25 września 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.;
 2. oferty, których termin realizacji zadania nie będzie mieścił się w terminie wskazanym w  ppkt 1 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 3. na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości: do 175.000,00 zł;
 4. w 2022 r. na realizację zadania przyznano kwotę w wysokości: 140.000,00 zł;
 5. w 2023 r. zadanie nie było realizowane;

Warunki realizacji zadania:

 1. zadanie realizowane będzie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie;
 2. zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego festiwalu w II kategoriach: soliści – wokaliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, w którym udział weźmie 100 wykonawców z całej Polski z klubów wojskowych;
 3. opracowanie regulaminu oraz scenariusza festiwalu;
 4. wyłonienie Rady Artystycznej Festiwalu;
 5. zabezpieczenie logistyczne oraz organizacyjne, w tym:
 • zapewnienie noclegu i wyżywienia dla wykonawców (100 wykonawców) oraz Rady Artystycznej Festiwalu,
 • zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia festiwalu oraz warsztatów artystycznych,
 • wykonanie scenografii,
 • zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia koncertów,
 • wykonanie dokumentacji filmowo-fotograficznej,
 • wykonanie informatora o festiwalu i jego uczestnikach,
 • wynajęcie konferansjera,
 • wykonanie materiałów reklamowych promujących festiwal,
 • organizacja warsztatów artystycznych dla uczestników festiwalu,
 • zabezpieczenie nagród rzeczowych dla wykonawców w kategorii solista i w kategorii zespół wokalno-instrumentalny,
 • zabezpieczenie koncertów konkursowych w wodę, herbatę, kawę i słodycze,
 • ubezpieczenie festiwalu i jego uczestników;
 1. przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z planowanymi działaniami, przedsięwzięciami;

 

 

 1. Oferenci ubiegający się o realizację zadania powinni:
  1. dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w organizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju, zwłaszcza w przypadku organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno – patriotycznym,
  2. prowadzić działalność statutową w danym obszarze;
 2. Oferent realizujący zadanie finansowane z udziałem środków publicznych jest obowiązany, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), do zapewnienia w realizowanym zadaniu publicznym przynajmniej minimalnych warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w każdym z zakresów:

a) architektonicznym,

b) cyfrowym,

c) informacyjno-komunikacyjnym.

Szczegółowe minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostały wskazane w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 13/2023/WD/DEKiD;

 1. zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli rezultaty zadania zostaną osiągnięte na poziomie minimum 80%;
 2. suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 5% planowanej kwoty dotacji;
 3. zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych;
 4. Oferent jest zobowiązany prowadzić działania informacyjno-promocyjne związane
  z upowszechnieniem wiedzy o realizowanym zadaniu publicznym dofinansowanym ze środków publicznych oraz jego promowaniem w trakcie realizacji uwzględniające m.in.:
 1. promocję na stronie internetowej – dedykowanej stronie internetowej bądź dedykowanej sekcji na stronie podmiotu przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Dostęp powinien być możliwy ze strony głównej,
 2. promocję w mediach społecznościowych – z wykorzystaniem oddzielnego konta zadania i/lub przy pomocy konta podmiotu, z wykorzystaniem przynajmniej jednego medium społecznościowego,
 3. promocję w przestrzeni publicznej – z wykorzystaniem plakatów, billboardów, reklam umieszczanych na budynkach, przystankach czy środkach komunikacji miejskiej, reklam w radio lub szkolnych radiowęzłach, ulotek rozdawanych osobiście lub doręczanych do skrzynek pocztowych;
 1. Oferent jest zobowiązany do umieszczania orła Ministerstwa Obrony Narodowej oraz znaku promocyjnego Wojska Polskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z późn. zm.) oraz informacji, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
 2. w sytuacji, kiedy zadanie publiczne zostało sfinansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w wysokości powyżej 50.000,00 zł, realizujący zadanie jest zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.), tj. do podjęcia działań informacyjnych dotyczących udzielonego finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.), w sposób określony w tym rozporządzeniu;
 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 13/2023/WD/DEKiD.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 1. w Otwartym Konkursie Ofert mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 2. oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl poprzez elektroniczny formularz dostępny w tym serwisie.

W celu przygotowania oferty w serwisie Witkac.pl należy uruchomić następujący link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26905

 1. rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie oferty złożone poprzez serwis Witkac.pl;
 2. złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zobowiązaniem do stosowania przy realizacji zadania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 13/2023/WD/DEKiD;
 3. do formularza elektronicznego oferty należy załączyć:
  1. kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. oświadczenie o VAT stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia;
  3. oświadczenie o prowadzonej działalności statutowej stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Załącznikami mogą być tylko pliki w formacie pdf lub jpg;

 1. oferty przesłane po terminie wskazanym powyżej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 2. oferty złożone w inny sposób niż wskazany w pkt. 2 nie będą rozpatrywane;

bezpośrednio po złożeniu oferty realizacji zadania publicznego poprzez serwis Witkac.pl Oferent ma obowiązek wydrukować ofertę w wersji papierowej oraz podpisać ją przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta z datą tożsamą
z datą złożenia oferty poprzez serwis Witkac.pl; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być czytelny, złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji; oryginał oferty w wersji papierowej musi być opatrzony tą samą sumą kontrolną co oferta złożona poprzez serwis Witkac.pl;
(na tym etapie nie jest wymagane złożenie oryginalnej oferty w wersji papierowej
obowiązek przekazania ww. dokumentów (w wersji papierowej) zaistnieje dopiero na etapie zawierania umowy w przypadku przyznania dotacji);

 1. w ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną  ofertę;
 2. w ramach konkursu mogą być składane oferty wspólne, ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej dwie) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych
  w art. 3 ust. 3 pkt. 1 - 4 ustawy działających wspólnie, do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między Oferentami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania (w postaci pliku pdf lub jpg);
 3. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1- 4 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;
 4. podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego nie mogą być obciążone zaległymi należnościami publicznoprawnymi oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne o zwrot tych należności.

Ocena ofert i termin dokonania wyboru ofert:

 1. oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności; ocenie merytorycznej poddane zostaną oferty spełniające wymagania formalne;
 2. szczegółowa informacja dotycząca trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert objętych konkursem zawarta jest w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 13/2023/WD/DEKiD, który stanowi integralną część ogłoszenia;
 3. termin dokonania oceny formalnej ofert - do dnia 18 sierpnia 2023 r.;
 4. wykazy Oferentów, których oferty zawierają uchybienia formalne lub błędy formalne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert;
 5. Oferenci, u których stwierdzono w złożonych ofertach uchybienia formalne, w terminie 4 dni od dnia opublikowania wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej MON mają prawo do usunięcia uchybień formalnych (decyduje data złożenia uzupełnionego elektronicznego formularza ofert w serwisie Witkac.pl); uchybienia formalne Oferent musi usunąć w serwisie Witkac.pl; w tym celu zostanie aktywowana sekcja elektronicznego formularza oferty, która wymaga poprawienia/uzupełnienia;
 6. oferty, w których stwierdzono błędy formalne nie będą podlegały ocenie merytorycznej;
 7. termin dokonania oceny merytorycznej ofert - do dnia 8 września 2023 r.;
 8. wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert oraz w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej;
 9. od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie;
 10. złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości;
 11. warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 12. termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego;
 13. dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wyłącznie drogą e-mailową pod adresem: wDEKiD@mon.gov.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1) informuję Panią/Pana, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218,

00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

 1. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 3. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 4. dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zadania ciążącego na Ministrze Obrony Narodowej, co wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że podanie danych osobowych jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama