Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3...

Reklama
Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie
Nabór od 20.07.2023 do 14.08.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 514 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie..

1.  Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3. Cel zadania: Wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej zamieszkującej obszar Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej w lokalu przy ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 w Warszawie. 

4. Opis zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), w którym realizowane będą w szczególności działania integrujące społeczność lokalną, oparte na animacji i współpracy z lokalnymi mieszkańcami, liderami społeczności lokalnych, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

W ramach zadania należy stworzyć oraz realizować program w Miejscu Aktywności Lokalnej. Działalność ta ma integrować lokalną społeczność, m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby mieszkańców, grup nieformalnych i formalnych oraz organizacji pozarządowych (działania niekomercyjne, społeczne, edukacyjne, kulturalne). W MAL powinny być także prowadzone działania animujące lokalną społeczność, wynikające ze zgłaszanych przez nią potrzeb. Podejmowane działania powinny sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń, wiedzę i wsparcie do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wspierać rozwój wolontariatu, włączać się w życie okolicy. Wokół Miejsca Aktywności Lokalnej powinny działać grupy wolontariuszy, wspierających realizację działań. W MAL powinny być prowadzone projekty animacyjne, odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności. Miejsce to powinno także wspierać integrację międzypokoleniową i być otwarte dla wszystkich grup wiekowych. 

Adresatami zadania są mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym:

a) społeczność lokalna;

b) dzieci i młodzież;

c) seniorzy;

d) osoby z niepełnosprawnością;

e) rodzice z małymi dziećmi;

f) osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego w poszczególnych latach powinien obejmować (prosimy zawrzeć wszystkie poniższe treści w składanej ofercie):

1. Sposób pracy i wyznaczenie zadań Miejsca Aktywności Lokalnej oraz sposób zarządzania i administrowania lokalem.

2. Koncepcję funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej, w tym stworzenie zarysu programu skierowanego do różnych grup wiekowych i społecznych (np. do dzieci i młodzieży, seniorów, rodziców z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami czy cudzoziemców), mającego na celu między innymi integrację sąsiedzką, wspieranie oddolnych inicjatyw, wspomaganie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez działania w kierunku aktywizacji, przy założeniu współpracy z podmiotami działającymi lokalnie. Koncepcja powinna uwzględniać także aktywne włączanie społeczności lokalnej we współtworzenie miejsca i otwartość na oddolne pomysły mieszkańców, a także bieżące tworzenie i aktualizowanie kalendarza wydarzeń oraz udostępnianie go zainteresowanym w odpowiedniej dla nich formie.

3. Przygotowanie harmonogramu realizacji zadania w poszczególnych latach w oparciu o opis  poszczególnych działań.

4. Zakres godzin pracy Miejsca Aktywności Lokalnej w oparciu o potrzeby mieszkańców. MAL powinien funkcjonować w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz w weekendy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach umożliwiających skorzystanie z oferty przez różnych odbiorców działania (nie krócej niż przez 30 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku, w tym przynajmniej przez 3 dni w godzinach popołudniowo-wieczornych, jak również nie krócej niż przez 6 godzin w sobotę i/lub niedzielę).

5. Szczegółowe wskazanie czasu pracy kadry zatrudnionej w Miejscu Aktywności Lokalnej wraz z uwzględnieniem czasu przewidzianego na prace związane z ofertą programową, przygotowaniem do zajęć oraz kontaktami zewnętrznymi.

6. Koncepcję monitorowania potrzeb, oczekiwań i problemów społeczności lokalnej.

7. Koncepcję zorganizowania grupy wolontariuszy, związanych z zgodnie ze standardami współpracy z wolontariuszami zawartymi w projekcie „Projekt rozwoju wolontariatu w Warszawie na lata 2021–2025”, który dostępny jest na stronie: https://ochotnicy.waw.pl/baza/586-ochotnicy-warszawscy-projekt-rozwoju-wolontariatu-w-warszawie-na-lata-2021-2025.

8. Koncepcję nawiązania i podtrzymania współpracy z lokalnymi liderami oraz partnerami społecznymi  (m.in. organizacjami pozarządowymi, instytucjami, firmami prywatnymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców).

9. Koncepcję i regulamin nieodpłatnego udostępniania przestrzeni lokalu na działania mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Koncepcję promocji zadania oraz poszczególnych zakresów działań i wydarzeń wśród społeczności lokalnej, za pomocą różnego typu mediów, z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych odbiorców zadania (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy), a także prowadzenie stron/-y w mediach społecznościowych, w tym na portalu społecznościowym Facebook promującego działania tego Miejsca Aktywności Lokalnej.

Sprzęt zakupiony w trakcie realizacji projektu

Zakupiony z dotacji sprzęt w ramach doposażenia lokalu będzie wykorzystywany do realizacji niniejszego zadania publicznego i udostępniany mieszkańcom na działania integrujące, lokalne, niekomercyjne itp. (np. poprzez udostępnienie wykazu sprzętu na miejskiej stronie spoldzielniakultury.waw.pl), a po zakończeniu realizacji zadania automatycznie przejdzie on na stan Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zakup doposażenia w roku 2023 r. może stanowić maksymalnie do 70% kwoty przyznanej dotacji, zaś w latach późniejszych nie może przekroczyć  30% wartości dotacji przyznanej na dany rok kalendarzowy.

Przy realizacji działań oferent powinien:

 • Zapewnić kadrę mającą doświadczenie i przygotowanie do realizacji zaplanowanych działań.
 • Dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry. Rekomenduje się uwzględnienie uczestnictwa kadry w ofercie wsparcia rozwojowego dla MAL (np. w bezpłatnych szkoleniach oraz superwizjach dla koordynatorów Miejsc Aktywności Lokalnej) organizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
 • Prowadzić profil w mediach społecznościowych, który promowałby i relacjonował działania programowe Miejsca Aktywności Lokalnej.
 • Wymagane jest przedstawienie planu realizacji wybranych zadań w formie zdalnej, na wypadek stanu epidemicznego.
 • Oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia planowanych rezultatów oraz sposób ich weryfikacji.
   

5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2) Zadanie publiczne powinno być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby zapewniało pełny i skuteczny udział osób ze szczególnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnianie dostępności oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli Oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

3) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiednio w ramach poszczególnych form realizacji zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

4) Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. W ramach realizacji zadania dopuszcza się umieszczanie w punkcie V. oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” kosztów związanych z zapewnianiem dostępności, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i remontowych.

5) W przypadku niewskazania w ofercie realizacji zadania sposobu spełnienia wymogów dotyczących dostępności lub wskazania ich w sposób niewystarczający, Oferent zobowiązany będzie do aktualizacji oferty w tym zakresie przed podpisaniem umowy.

6. Rezultaty zadania: 

Oczekiwane Rezultaty:

1) zorganizowanie w czasie realizacji zadania minimum 200 godzin zajęć dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi;

2) podjęcie współpracy z organizacjami, wolontariuszami, grupami na rzecz aktywizacji społecznej - co najmniej 10 podmiotów współpracujących;

3) zorganizowanie w czasie realizacji zadania co najmniej 180 działań/spotkań integracyjnych/ warsztatów/ wydarzeń dla społeczności sąsiedzkich; 

4) udostępnienie powierzchni dla innych organizacji, grup i liderów nieformalnych co najmniej 20 razy w czasie realizacji zadania.

Przykładowe wskaźniki:

 • liczba osób, które skorzystają z poszczególnych form wsparcia,
 • liczba i rodzaj zajęć,
 • liczba godzin w ramach poszczególnych zajęć,
 • liczba spotkań, warsztatów, wydarzeń itp.,
 • liczba wolontariuszy, zawartych porozumień wolontariackich,
 • liczba wyświetleń strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych,
 • liczba porozumień o współpracy z innymi NGO.
   

7. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot.rezultatów realizacji zadania publicznego.

8. Termin realizacji zadania: od 15.09.2023 r. do 30.11.2025 r.

9. Miejsce realizacji zadania:

Lokal przeznaczony na Miejsce Aktywności Lokalnej o powierzchni użytkowej ok. 300 m² znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego, przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie. W lokalu znajdują się m.in.: 4 sale warsztatowe o powierzchni 45,3 m², 28,63 m², 26,6 m² i 25,5 m², pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia do przechowywania, a także toalety, w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szczegółowy plan ukazujący rozmieszczenie i metraż wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na MAL stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnym układem pomieszczeń oraz ich stałym wyposażeniem podczas wizji lokalnej - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń oraz, za ich pośrednictwem, Szkoły Podstawowej nr 340.  

Lokal zostanie udostępniony zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 182/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej, z uwzględnieniem ponoszenia przez operatora MAL opłat eksploatacyjnych, na podstawie szczegółowych uzgodnień z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 340.

10. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

11. Środki przeznaczone na realizację zadania: na rok 2023 – 150 000 zł; na rok 2024 -182 000 zł; na rok 2025 – 182 000 zł.

Dodatkowe uwagi: Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Wszystkie działania realizowane w MALu są zawsze bezpłatne dla ich odbiorców. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama