Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu...

Reklama
Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 11.07.2023 do 07.08.2023 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku.

Obszary tematyczne objęte zadaniem konkursowym:

 1. Realizacja kompleksowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, kierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli – w szczególności programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców, wychowawców nauczycieli i pedagogów szkolnych, zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 3. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszących świadomość w zakresie uzależnień: ich przyczyn, zagrożeń i skutków oraz promujących zdrowy tryb życia.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w szczególności dzieci, młodzież i dorośli mieszkający w obszarach wskazanych na mapie kumulacji problemów społecznych, zalecanych szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy z placówek oświatowych.

 

Finansowanie zadania:

W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne

do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

 • koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;
 • koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

Zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu

o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

 

Formy realizacji zadania:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, scenariusze, listy obecności, inne;
 2. uzyskania aprobaty dyrektora placówki na realizację programu (potwierdzonej oświadczeniem składanym przez Oferenta),
 3. zapewnienia zgodności ze standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych

w szkołach i placówkach oświatowych, określonym w corocznie uchwalanym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

 1. prowadzenia działań adekwatnych do potrzeb konkretnych społeczności szkolnych, zgodnych z zapisami szkolnych programów profilaktyki oraz do potrzeb grup rówieśniczych, grup ryzyka itp.;
 2. preferowane będą oferty programów z bazy Rekomendowanych Programów Profilaktycznych, dostępnej na stronie https://www.programyrekomendowane.pl/ oraz na  stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych https://parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne;
 3. prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;
 4. prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Wesoła, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Przekazanie Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych Dzielnicy.
 5. posiadania bazy lokalowej umożliwiającej realizację zadania na terenie Dzielnicy Wesoła

 

 

Ważne:

Oferent/kadra realizująca zadanie powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Wskazanie w ofercie kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadanie;

 

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z2023.31 t.j.), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową.

Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)widnieją w Rejestrze ;

b)nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze,

c)co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama