Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: „Rodzina polonijna” w roku 2023

Reklama
Nabór od 05.07.2023 do 26.07.2023 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023.

I. Określenie zadania publicznego
Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje realizację działań polegających na: wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez oferenta doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na realizacji współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce.

Przez parę szkół rozumie się współpracujące ze sobą (1) szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa lub organizację społeczną zarejestrowaną za granicą, prowadzące nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach i (2) szkołę w Polsce, dalej również jako „szkoły partnerskie”.

Beneficjentami końcowymi zadania publicznego są:
1) uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach w:
a) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
b) innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą,
2) uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się w szkołach w Polsce,
3) nauczyciele/wychowawcy.

Szczegółowy opis zadania publicznego:
Cele zadania publicznego:
a) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
b) poznanie historii i geografii Polski,
c) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postawy patriotycznej, d) umacnianie więzi z narodem polskim i jego kulturą,
e) poznanie polskiego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie polskich tradycji,
f) nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami,
g) umożliwianie współpracy dzieci i młodzieży polonijnej z rówieśnikami z kraju,
h) aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz w Polsce,
i) upowszechnianie informacji o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą,
j) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Realizacja programu powinna przewidywać podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w szczególności:
a) doskonalących znajomość języka polskiego, np. poprzez warsztaty dziennikarskie, zajęcia językowe, teatralne, literackie, poetyckie, muzyczne, konkursy recytatorskie, ortograficzne, piosenki itp.,
b) doskonalących znajomość historii Polski, np. poprzez realizację wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach, lekcjach muzealnych,
c) doskonalących znajomość geografii Polski, np. poprzez wycieczki do miejsc historycznych oraz interesujących krajobrazowo w kraju zamieszkania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (polonika) i/lub w Polsce,
d) artystycznych o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską, np. wystawienie spektaklu teatralnego, pantomimicznego, przygotowanie projektu fotograficznego, graficznego, ceramiki, muralu, itp.,
e) sportowych - organizacja zawodów sportowych,
f) uwzględniających patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat RP.
Współpraca szkół partnerskich może być realizowana przez:
a) wyjazdy uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół, w tym wymianę międzyszkolną uczniów w trakcie roku szkolnego,
b) współpracę online przy pomocy istniejących portali, stron internetowych i mediów społecznościowych,
c) organizację konkursów, zawodów, olimpiad i wydarzeń artystycznych,
d) udział w uroczystościach szkolnych.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych powinna być zorganizowana w oparciu o następujące zasady:
a) uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w planowaniu wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego, a następnie w jego realizacji,
b) działania realizowane są w formie tradycyjnej lub zdalnie w Polsce i kraju zamieszkania Polonii i Polaków,
c) w przypadku realizacji zadania w formule tradycyjnej, liczba uczestników szkół partnerskich powinna być zrównoważona.
Nadzór nad realizacją przedsięwzięć edukacyjnych sprawuje zleceniobiorca zadania publicznego wyłoniony w niniejszym otwartym konkursie Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania publicznego.
Uwaga:
priorytetowo traktowane będą oferty:
a) w których beneficjentami są dzieci i młodzież polonijna, którzy nie uczestniczyli dotychczas w podobnych projektach.
b) które zakładają nawiązanie współpracy z partnerami polonijnymi/kontynuację współpracy/trwałość zadania, udokumentowane kopiami listów intencyjnych od partnerów ze środowisk polonijnych lub polskich za granicą w zakresie objętym przedmiotem zadania publicznego. Wersje elektroniczne listów intencyjnych należy dołączyć w sposób określony w https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf.

Organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi mają obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.), w szczególności przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi oraz są zobowiązani do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dostępnego na stronie https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/, zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy.

Informacje dotyczące składanych ofert i termin ich składania
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
2. Oferent może złożyć jedną ofertę w każdym z dwóch obszarów wskazanych w pkt. I ust 1. Za złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty uznaje się także złożenie wspólnie z innymi oferentami więcej niż jednej oferty wspólnej w rozumieniu ustawy lub jednoczesne złożenie oferty wspólnej i oferty samodzielnej.
3. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://formularz.men.gov.pl/login
4. Przed wypełnieniem formularza, proszę o zapoznanie się z instrukcją dostępną na stronie:
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf

Wypełniony formularz oferty należy wysłać on-line do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oferty składa się w terminie do dnia 26 lipca 2023 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Współpracy Międzynarodowej
Al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – „Rodzina polonijna” w roku 2023.

O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.
2) w biurze podawczym MEiN (A. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815–1615; o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN.
3) na elektroniczną skrzynkę podawczą MEiN ePUAP; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Reklama