Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży przez organizacje pozarządowe w 2023 r. - II termin
Nabór od 06.07.2023 do 31.07.2023 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 11 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży przez organizacje pozarządowe w 2023 r. - II termin.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. - II termin. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. - w pkt. 15.: działalność na rzecz dzieci młodzieży (…) oraz w pkt. 22.: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Rekomendowane warunki realizacji zadań:

 1. Młodzież powinna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu, planowaniu i realizacji zadań w ramach oferty. Należy opisać w jaki sposób oferent zapewni spełnienie tego warunku.
 2. Zadania powinny być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami lokalnymi.
 3. Młodzież podczas realizacji zadań, w tym własnych inicjatyw, powinna wspołpracować z różnymi osobami będącymi przedstawicielami różnych, głównie lokalnych podmiotów ( np. instytucje, przedsiębiorstwa) oraz różnymi grupami wiekowymi, być partnerami działań, a nie tylko "grupą docelową" projektu.

Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt 3 lub w częsci VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest finansowane lub współfinansowane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  w zakresie określonym w umowie.
 2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa
  w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
 3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama