Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku

Reklama
Nabór od 03.07.2023 do 15.09.2023 14:00
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku.

Nazwa zadania: Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku. 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Dotacja z budżetu Gminy Kobylnica w formie wsparcia realizacji zadania publicznego może być przyznana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego na dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” podmiotu pozarządowego do projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych (innych niż z budżetu Gminy Kobylnica).
  4. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu Gminy Kobylnica może stanowić do 50% finansowego wkładu własnego deklarowanego (wymaganego) w projekcie dofinansowanym z funduszy zewnętrznych (innych niż z budżetu Gminy Kobylnica). Pozostała część wymaganego finansowego wkładu własnego nie może być dofinansowana z innych środków budżetu Gminy Kobylnica.
  5. W przypadku gdy Oferent jest w trakcie ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, ale na chwilę składania oferty w niniejszym Konkursie nie otrzymał decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Gminy Kobylnica może zostać przyznana warunkowo (pod warunkiem otrzymania w/w środków finansowych).
  6. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania będzie możliwe po otrzymaniu przez oferenta dotacji ze środków innych niż budżetu Gminy Kobylnica i przedstawieniu dowodu ich uzyskania (w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji). Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy z oferentem.
  7. W sytuacji, kiedy z przedstawionych ostatecznych dokumentów (umowy o dofinansowaniu, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji) będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, Wójt Gminy Kobylnica może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
    i podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji.

 

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać oferty w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w ramach konkursu, jednak nie później niż do 15 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Kobylnica w biurze obsługi interesanta, ul. Główna 20, przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) lub  przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kobylnica na platformie ePUAP.

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama