Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: Wolontariat na rzecz wsparcia rówieśniczego w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i uczniów

Reklama
Nabór od 21.06.2023 do 21.07.2023 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet 1,237 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Wolontariat na rzecz wsparcia rówieśniczego w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Minister Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Wolontariat na rzecz wsparcia rówieśniczego w ochronie zdrowia psychicznego uczniów, zwanego dalej „zadaniem z zakresu zdrowia publicznego”, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego i zaprasza do składania ofert przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w pkt 1-10, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują: 

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych; 

3) promocję zdrowia; 3a) kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;

3b) zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień; 

4) profilaktykę chorób; 

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa; 

7) inicjowanie i prowadzenie: a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego, b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego; 

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego; 

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; 

10) działania w obszarze aktywności fizycznej, 

  • w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I.

I. Określenie zadania z zakresu zdrowia publicznego

1. Zadanie pn. „Wolontariat na rzecz wsparcia rówieśniczego w ochronie zdrowia psychicznego uczniów” (dalej: „Zadanie”) dotyczy budowania pozytywnego klimatu szkoły włączającej oraz dobrostanu psychicznego uczniów przy aktywnej współpracy środowiska szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego. Podczas realizacji zadania nastąpi podniesienie jakości działań profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego uczniów w sytuacjach trudnych i w kryzysie psychicznym oraz zostaną wypracowane mechanizmy zapewniające trwały charakter wdrożonych oddziaływań.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu programu wsparcia rówieśniczego na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów (zwanego dalej „Program”) w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach o których mowa w art. 2 pkt 2b i pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) (dalej: szkoła) i ocena jego skuteczności. Program powinien spełniać kryteria wysokiej jakości i uwzględniać strategie profilaktyczne - czyli sposoby postępowania wywodzące się z modeli teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka oraz mechanizmy rozwoju zaburzeń i zachowań problemowych - mające istotny wpływ na osiągnięcie celów założonych w Programie (Standardy profilaktyki. Warszawa 2016).

2. Celem Programu jest wzrost skutecznych oddziaływań profilaktycznych w ochronie zdrowia psychicznego uczniów w szkole w ramach systemowego wsparcia uczniów, w tym pomocy rówieśniczej w sytuacjach trudnych i w kryzysie.

Systemowe wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych i w kryzysie w szkole/placówce polega na efektywnej współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli, specjalistów, uczniów - liderów wsparcia rówieśniczego, innych pracowników szkoły, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z jednostkami ochrony zdrowia, w tym z ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, z instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
2. Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w latach 2023-2025 przeznacza się kwotę 1 236 782,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote, 0/100 zł, w tym:
a) w 2023 r. - w maksymalnej wysokości 336 782 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote);
b) w 2024 r. - w maksymalnej wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
c) w 2025 r. - w maksymalnej wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Oferent może złożyć jedną ofertę.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie z zakresu zdrowia publicznego.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oswiata-i-wychowanie.

Oferty składa się w terminie do dnia 21 lipca 2023 r.:

1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert pn.: Wolontariat na rzecz wsparcia rówieśniczego.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;

2) w biurze podawczym MEiN (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815–1615; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Reklama