Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe

Reklama
Nabór od 21.06.2023 do 28.07.2023 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe.

Informacje o zadaniu

1.Nazwa zadania konkursowego: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe”

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania:

Umożliwienie udziału w całorocznym szkoleniu sportowym i współzawodnictwie oraz zgrupowaniach szkoleniowych - dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy. Podniesienie sprawności fizycznej.

4.   Opis zadania:

Szkolenie sportowe osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w tym szkolenie stacjonarne, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja współzawodnictwa sportowego oraz udział w zgrupowaniach szkoleniowych.

Oferent realizuje zadanie m.in. poprzez:

 • systematyczne, całoroczne szkolenie stacjonarne (zajęcia powinny być prowadzone min. 2 razy w tygodniu),
 • udział we współzawodnictwie sportowym,
 • organizacje zgrupowań szkoleniowych.

Osoba prowadząca szkolenie zobowiązana jest do prowadzenia dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów wymaganych przy rozliczeniu realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania:

z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

I: koszty merytoryczne realizacji działań:

 • organizacja szkolenia: wynagrodzenie szkoleniowca, wynajem obiektów i urządzeń, wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia, zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji, w tym  do 3,5 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
 • współzawodnictwo sportowe: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe, wpisowe, opłaty sędziowskie i inne koszty udziału w zawodach uzasadnione specyfiką dyscypliny, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
 • organizacja zgrupowań szkoleniowych: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, transport, wynagrodzenie szkoleniowców, wynajem obiektów.

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (plakaty, banery, roll-up, itp.) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

 • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „listy uczestników szkolenia” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Ocena oferty:

 1. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę kryteria zawarte w Protokole Oceny Ofert, stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty mogą składać tylko te organizacje, które nie otrzymały dotacji  na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu Zarządzeniem nr 334/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2023 r.

Oferty mogą składać organizacje, których grupy szkoleniowe, zgrupowania lub współzawodnictwo sportowe nie były objęte wcześniejszą dotacją na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu Zarządzeniem nr 334/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama