Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2023/2024, mającego na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2023/2024, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
Nabór od 20.06.2023 do 12.07.2023 15:30
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2023/2024, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2023/2024, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach tego priorytetu:

 • wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w latach 2023/2024 wynosi 3.000,00 zł. W latach 2022/2023 na realizację podobnych zadań wydatkowano 3.780,00 zł, zaś w latach 2021/2022 - 2.520,00 zł.

RODZAJ ZADANIA:

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją priorytetu ogłoszonego w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”, tj. nauka i edukacja – wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.
 2. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.
 3. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
 4. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, uczniom liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  3. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100;
  4. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXII edycji Programu;
 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. 
 6. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 4 stypendiów (z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy w łącznej wysokości 7.000 zł. Raty wypłacane będą w następującej wysokości: 1200 zł w październiku i listopadzie, 1100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca. Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 3.000,00 zł.
 7. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:
  1. prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,
  2. przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
  3. nabór i ocena formalna wniosków,
  4. zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,
  5. prowadzenie nadzoru administracyjnego,
  6. zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,
  7. wypłata stypendiów,
  8. rozliczenie Programu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.
 6. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.
 7. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 9. Dotacja zostanie przekazana na sfinansowanie tylko jednej oferty.
 10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.
 14. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:
  – wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
  ​– kserokopię uchwały potwierdzającej wybór nowych władz (potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta), w przypadku gdy w rejestrze KRS informacja ta nie została zaktualizowana
  – statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  – pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.
 16. Oferty:
  - które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,
  - których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta, 
  - złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa), 
  - niezgodne z obowiązującym wzorem, 
  - złożone przez podmioty nieuprawnione,
  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 12 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2. W przypadku przesłania poświadczenia złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama