Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Wolska Jesień Kultury"
Nabór od 26.06.2023 do 18.07.2023 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 67,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Wolska Jesień Kultury".

W konkursie będą preferowane działania z zakresu edukacji kulturalnej, wykorzystujące sposoby i metody pracy odpowiednio dobrane do tematu zadania oraz wieku i możliwości uczestników i uczestniczek.

Ponadto preferowane będą zadania:

a) rozbudowane, cykliczne,

b) charakteryzujące się oryginalnością i atrakcyjnością form działania,

c) dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń,

d) odbywające się na terenach pozaszkolnych.

 

Adresaci:  mieszkanki i mieszkańcy Dzielnicy Wola - dzieci, młodzież, osoby dorosłe w tym seniorzy oraz całe rodziny.

Formy i sposoby realizacji zadania:

-  zadanie może być realizowane z wykorzystaniem różnych form i metod,
   np.: artystycznych, edukacyjnych, animacyjnych, procesów twórczych;

-  zadanie może stanowić nowatorską inicjatywę angażującą lokalne grupy mieszkańców;

- przedsięwzięcie powinno pobudzać aktywność społeczną i kulturalną oraz integrowanie się mieszkanek i mieszkańców Woli.

Ogólne warunki realizacji zadania:

  1. Zadanie realizowane w ramach konkursu musi być zgodne z wartościami i zasadami Polityki kulturalnej m.st. Warszawy oraz celami Strategii #Warszawa2030:  – cel strategiczny 2.2. „Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu” oraz 4.1. „Rozwijamy nasz twórczy potencjał”.

2)   W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych– stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b) grup odbiorców i ich liczebności oraz miejsca realizacji przedsięwzięcia;

c) przygotowania i realizacji planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego opis sposobu dotarcia do adresatów, zaprojektowania, wytworzenia i udostępniania materiałów promujących przedsięwzięcie itp.;

d) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia.

3)  Udział w przedsięwzięciach ma być dla uczestników/widzów nieodpłatny.

4)  Kalkulacja kosztów zadania musi być czytelna, a w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

5)  Projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia, lecz musi stanowić samoistną całość.

6)   Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

7)  W przypadku organizacji przedsięwzięcia w placówce kulturalnej, edukacyjnej, społecznej oferent jest zobowiązany do wcześniejszego pozyskania zgody wybranej placówki (np. w formie listu intencyjnego) na organizację przedsięwzięcia w danym obiekcie w terminie wskazanym w ofercie, podpisanej przez dyrektora/kierownika lub inna osobę umocowaną do ww. czynności i przedłożenia jej wraz z ofertą.

8)  Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, warunki pogodowe itp.) oraz określić/zaplanować działania alternatywne.

9)  W przypadku zadań, w których będą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, Oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Deklaracja o sprawdzeniu kadry w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama