Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w tym w kryzysie uchodźczym...

Reklama
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w tym w kryzysie uchodźczym, z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Nabór od 21.06.2023 do 12.07.2023 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w tym w kryzysie uchodźczym, z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy..

1.  Nazwa zadania konkursowego: Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w tym w kryzysie uchodźczym, z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3. Cele zadania: 

1) Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w tym w kryzysie uchodźczym, wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

2) Promocja wolontariatu poprzez działania mające na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania w pomoc osobom potrzebującym wśród mieszkańców dzielnicy Ursynów oraz samych uchodźców. 

4. Opis zadania:

 • zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie oraz dystrybucję  wśród osób potrzebujących artykułów żywnościowych i rzeczowych.
 • w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
 • magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
 • niezbędne jest niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności,
 • wydawanie artykułów musi następować co najmniej raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin oraz na prośbę Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynóww przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych,
 • realizacja zadania musi być prowadzona we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
 • niezbędne jest prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,
 • odbiorcami pomocy powinny być osoby zamieszkujące Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy,
 • realizacja zadania musi odbywać się w lokalu na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (własnym lub potwierdzonym umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia), umożliwiającym prawidłową jego realizację.
   

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego przekazywania informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą.

Wskaźniki:

 • Liczba odbiorców;
 • Ilość wydanych paczek pomocowych.
 • Liczba wolontariuszy biorących udział w akcjach przekazywania darów.
 • Liczba działań promujących wolontariat
   

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot.rezultatów realizacji zadania publicznego.


7. Termin realizacji zadania: od 15.07.2023 r. do 31.12.2023 r.


8. Miejsce realizacji zadania: na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy.


9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  maksymalnie jedną ofertę.


10.Środki przeznaczone na realizację zadania: na rok 2021 – 157 000,00 zł, na rok 2022 -165 000,00 zł


11. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2) Zadanie publiczne powinno być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby zapewniało pełny i skuteczny udział osób ze szczególnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnianie dostępności oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli Oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Przez dostęp alternatywny można rozumieć w szczególności zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych.

3) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiednio w ramach poszczególnych form realizacji zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

4) Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności. W ramach realizacji zadania dopuszcza się umieszczanie w punkcie V. oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” kosztów związanychz zapewnianiem dostępności, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i remontowych.

5) W przypadku niewskazania w ofercie realizacji zadania sposobu spełnienia wymogów dotyczących dostępności lub wskazania ich w sposób niewystarczający Oferent zobowiązany będzie do aktualizacji oferty w tym zakresie przed podpisaniem umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama