Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Reklama
Nabór od 15.06.2023 do 07.07.2023 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
sekretariat.dwm@mein.gov.pl
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 50 tys. PLN
Młodzież
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży.

I. Określenie zadania publicznego
Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) poprzez dofinansowanie projektów współpracy młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Bałkanów Zachodnich: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

W ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych grup państw. W przypadku współpracy z Izraelem oferta może dotyczyć wyłącznie współpracy dwustronnej, bez udziału państw trzecich.
Projekty muszą także przewidywać wyjazd młodzieży z Polski do kraju partnera oraz rewizytę partnera w Polsce. Wizyty muszą mieć charakter wymian fizycznych.

Zadanie publiczne polega na podjęciu bezpośredniej współpracy grupy młodzieży polskiej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grupą rówieśników z ww. kraju partnera w czasie wizyt w obu krajach, w celu realizacji co najmniej jednego celu, spośród niżej wymienionych:
a. wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,
b. poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
c. promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,
d. aktywizowanie młodzieży i rozwijanie umiejętność pracy w grupie, umiejętności związanych z krytycznym podejściem do informacji (tj. poszukiwanie informacji, ocenianie ich jakości i identyfikacja zależności pomiędzy nimi) oraz bezpiecznego „poruszania się” w świecie cyfrowym, oraz dodatkowo, dla projektów realizowanych z Izraelem:
a. poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
b. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.
W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny produkt. Może to być np. film, e-książka, pokaz slajdów, quiz itp. Kierownicy zadania publicznego powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie warunków umożliwiających uczniom tworzenie ww. wspólnego produktu.

Warunkiem koniecznym do złożenia oferty realizacji zadania publicznego jest wskazanie partnera, który potwierdzi wolę realizacji takiego zadania i możliwość zorganizowania dwustronnej bezpośredniej wymiany młodzieży.

Projekty, w których nie uwzględniono ww. zasad nie będą rozpatrywane.
Ostateczne zasady realizacji zadania publicznego warunkowane będą stanem rozwoju pandemii COVID-19 i obowiązujących w związku z nią restrykcji i obostrzeń.
Wszelkie zmiany i modyfikacje projektu, włącznie z rezygnacją z jego realizacji, muszą być dokonywane w formie pisemnej.
Oczekiwane jest uwzględnianie w zadaniu publicznym młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.

Podmioty realizujące zadanie publiczne, jako organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, lub opieką nad dziećmi zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31, z późn. zm.), w szczególności mają – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy obowiązek uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępnego na stronie http://rps.ms.gov.pl.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 500.000 zł., w tym dla projektów dotyczących wymiany młodzieży z:
a. krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150.000 zł,
b. krajami Bałkanów Zachodnich: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150.000 zł,
c. Izraelem - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 200.000 zł.
2. Zastrzega się możliwość dokonania zmian ww. wskazanych limitów środków publicznych.
3. Minimalna liczba uczestników projektu po stronie polskiej, przez których należy rozumieć dzieci i młodzież, wynosi 12 osób. Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, zwanej dalej „dotacją”, wynosi 5.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50.000 zł.

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy/porozumienia do 30 listopada 2023 r.

Informacje dotyczące składanych ofert i termin ich składania

1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
3. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://formularz.men.gov.pl/login
4. Przed wypełnieniem formularza, proszę o zapoznanie się z instrukcją dostępna na stronie:
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf
5. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
6. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:
1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) aktualnego statutu podmiotu składającego ofertę albo umowy spółki;
3) listu intencyjnego lub umowy z partnerem zagranicznym, potwierdzającym realizację zadania - bezpośredniej wymiany młodzieży zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Ogłoszeniu
4) inne dokumenty niż w wymienione pkt. 1-2, takie jak porozumienia, listy intencyjne:
W przypadku dołączenia tych dokumentów należy przesłać wraz z ofertą oryginały tych dokumentów lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ponadto skany dokumentów, powinny zostać załączone do wersji elektronicznej oferty.
7. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie:
1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki albo
2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN ePUAP.
8. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z ust. 6 pkt 2), załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji elektronicznej, załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty.
9. Treść oferty, o której mowa w ust. 6, musi być zgodna z treścią wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w ust. 4. W przypadku różnic, decyduje treść oferty wysłana pocztą na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną albo osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta w sposób czytelny (imię, nazwisko, pełniona funkcja) albo podpisana przez taką osobę albo osoby i opatrzona pieczęcią imienną. W przypadku składania oferty za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra oferta powinna zostać przez ww. osoby opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Oferta wraz z załącznikami składana w formie elektronicznej powinna zostać złożona w jednym pliku w formacie pliku .pdf. W przypadku braku odpowiedniego oprogramowania służącego do łączenia plików .pdf dopuszcza się złożenie oferty wraz z załącznikami w oddzielnych plikach .pdf, jednakże w takim przypadku każdy plik, nie tylko oferta, powinien zostać opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby albo osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
(Instrukcja dotycząca podpisywania plików Profilem Zaufanym znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cyfrvzacja/podpisz-dowolnv-dokument-wvkorzystaj-do-tego-profil-zaufany).
12. Dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta mogą zostać przedstawione w postaci oryginału lub potwierdzonej za zgodność kopii oryginału. Komisja konkursowa może zażądać przedłożenia oryginału dokumentu, w szczególności jeśli przedstawiona kopia budzi wątpliwości lub jest nieczytelna.
13. W ofercie należy wskazać dane teleadresowe oferenta (adres do korespondencji, nr telefonu, faksu, adres e–mail, itp.) oraz dane (imię i nazwisko) osoby do kontaktu w sprawie zlecenia i realizacji zadania publicznego (koordynator). Korespondencję i informacje przekazane zgodnie z tymi wskazaniami uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli oferent nie powiadomił pisemnie Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianach w tym zakresie.
14. Oferta powinna zawierać informację o zamiarze nieodpłatnego lub odpłatnego (jeśli statut przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej) wykonywania zadania publicznego.

15. Oferty składa się w terminie do dnia 7 lipca 2023 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej
Al. J.Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs ofert na realizację zadania pn. Międzynarodowa Wymiana Młodzieży;

o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego;
2) w biurze podawczym MEiN (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 8.15-16.15;
o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;
3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra;
o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
16. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
17. Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
18. Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
19. Do oferty nie należy dołączać załączników innych niż wyżej wymienione.

Reklama