Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 07.06.2023 do 30.06.2023 16:00
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Łączny budżet 3,558 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby uzależnione
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z tzw. „małpek”

Zadanie 2.1.4 NPZ Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

1. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

2. Aktualizacja i realizacja z ewaluacją programu profilaktyki w miejscu pracy

3. Seminarium dla realizatorów programu FreD goes net

4. Szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net

Zadanie 2.1.5 NPZ Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin (2.1.5)

5. Konferencja dla pracowników placówek wsparcia dziennego pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

Zadanie 2.1.6 NPZ Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie

6. Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7. Edukacja przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie problematyki przemocy domowej

8. Organizacja narady dla osób odpowiedzialnych na szczeblu województw za koordynację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Zadanie 2.1.7 NPZ Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

9. Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień adresowanego do przyszłych terapeutów uzależnień z Ukrainy

10. Konferencja szkoleniowa integrująca środowiska i wiedzę z obszaru leczenia uzależnienia od alkoholu oraz z obszaru leczenia uzależnienia od innych środków psychoaktywnych

11. Konferencja dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń abstynenckich

Zadanie 2.3.1 NPZ Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej

12. Badania z zakresu FASD

Zadania dofinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (narkotyki)

Zadanie 2.1.7 NPZ Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

13. Wdrożenie oraz ewaluacja programu terapii dla użytkowników metamfetaminy w miejscach o szczególnym nasileniu problemu używania metamfetaminy

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku do godziny 16.00 w siedzibie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej lub bezpośrednio w siedzibie Centrum w godzinach pracy Centrum, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Centrum pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do KCPU. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Reklama