Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 07.06.2023 do 28.06.2023 15:00
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił otwarty konkurs ofert 2023 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:
1) Organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.

Kwota ogółem: 4.000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.
2. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją: II Otwarty Konkurs Ofert 2023 r. oraz nazwą Oferenta, numerem i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.
3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2023r. do godz. 15.00.
4. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową, rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do urzędu w terminie określonym w ust. 3., tj. do dnia 28 czerwca 2023 r.
5. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

Reklama