Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Regionalny Dzień Seniora”

Reklama
Nabór od 06.06.2023 do 28.06.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 97,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „Regionalny Dzień Seniora” w 2023 roku.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego): pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:

Zadanie 1.1. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

3. Nazwa projektu, w ramach którego realizowane jest zadanie:

Projekt pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Działania:
Organizacja przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora na terenie województwa opolskiego.

5. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:
1) kompleksowa organizacja przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora, według przygotowanego planu, który powinien zawierać:
a) profesjonalną oprawę przedsięwzięcia, w tym:

  • prowadzenie przez konferansjera,
  • organizacja występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, a w ramach integracji międzypokoleniowej występy zespołów młodzieżowych i dziecięcych,
    kabaret,

b) przeprowadzenie rekrutacji uczestników,
c) organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów,
d) prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości seniorów, wskazujących, że starość choć nieunikniona, nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności. Dzięki wydłużaniu się życia ludzkiego i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń, w ramach aktywności zawodowej lub społecznej,
e) wykład „Bezpieczny Senior” - zapobieganie przestępstwom,
f) organizację stoisk informacyjnych – przysługujące prawa, możliwości korzystania z usług społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, itp.,
g) organizację stoisk edukacyjnych dotyczących m.in. zachowań prozdrowotnych, w tym dot. informacji o migotaniu przedsionków i ryzyku związanym z wystąpieniem udaru mózgu, na który ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Udary mózgu występują głównie u osób starszych (średni wiek zachorowania około 70 lat),
h) organizację stoiska informacyjnego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, dot. sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji, ofert pracy, możliwości uzyskania różnego rodzaju pomocy, itp.,
i) zorganizowanie miejsca, w którym realizowane będą badania: np. pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi,
j) zorganizowanie mobilnego gabinetu (np. minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG,
k) zapewnienie poczęstunku (kawa, herbata, ciasto);

2) aktywizacja społeczna seniorów – powód do wyjścia z domu, spotkania się z ciekawymi ludźmi i zapoznawanie się z możliwościami aktywności społecznej, które posiadają pomimo
swojego wieku;

3) aktywizacja edukacyjna seniorów w zakresie bezpiecznych zachowań, zapobieganie padania ofiarami przestępstw;

4) aktywizacja kulturalna seniorów – występy artystyczne bez tzw. gettoizacji aktywności kulturalnej seniorów, tj.: z udziałem występów zespołów młodzieżowych i dziecięcych, co będzie odpowiedzią na brak zaangażowania większości seniorów w tę sferę życia i skupianie się na bieżących potrzebach bytowych i życiu rodzinnym;

5) zadanie realizowane na terenie województwa opolskiego w zamkniętym obiekcie (nie namiot) ze sceną i miejscami siedzącymi oraz pełnym węzłem sanitarnym,

6) grupę docelową muszą stanowić osoby: starsze zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będące mieszkańcami województwa opolskiego – min. 500 osób.
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją (słownik pojęć) określoną w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (link:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projektwytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-izwalczania-
ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/).

6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

7. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 28 czerwca 2023 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama