Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MSWiA: Propagowanie wiedzy dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego

Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 22.06.2023 16:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 226 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Propagowanie wiedzy dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego.

Rodzaj zadania 

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od 1 sierpnia do 29 grudnia 2023 r., związanych z Propagowaniem wiedzy dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego. 

Celem realizacji zadań, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej co najmniej jednej mniejszości lub zachowanie i rozwój języka regionalnego poprzez popularyzowanie wiedzy o wybranej mniejszości/-ach narodowej/-ych lub etnicznej/-ych lub wiedzy o języku regionalnym. 

Określone powyżej cele Oferenci mogą realizować poprzez prezentowanie w przystępny i atrakcyjny sposób, podstawowych danych i informacji o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przysługujących im prawach oraz przykładowych formach działalności, służących podtrzymaniu, zachowaniu i rozwojowi ich tożsamości kulturowej albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. 

W szczególności Oferenci powinni zapewnić w trakcie realizacji zadania - jak najszerszemu kręgu odbiorców, zarówno należących do mniejszości, której dotyczy zadanie publiczne lub społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do innych mniejszości oraz społeczeństwa większościowego - możliwości zapoznania się , co najmniej, z: 
1) historią, liczebnością oraz największymi skupiskami co najmniej jednej z mniejszości; 
2) niektórymi z ważniejszych przejawów tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości; 
3) elementami definiującymi tożsamość kulturową co najmniej jednej mniejszości; 
4) kluczowymi z perspektywy mniejszości wydarzeniami, 
5) wkładem jaki mniejszości narodowe i etniczne wniosły do kultury polskiej, 
6) dorobkiem kulturalnym co najmniej jednej mniejszości; 
7) najistotniejszymi z punktu widzenia wykonawcy zadania prawami przysługujących przedstawicielom mniejszości;
8) przykładami działań podejmowanych w celu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej co najmniej jednej z mniejszości. 

Oferenci powinni zapewnić jak najszerszemu kręgowi odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczeństwa większościowego, możliwość zapoznania się z informacjami, odnoszącymi się co najmniej do następujących zagadnień: 
1) gdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest używany język regionalny; 
2) historia rozwoju języka regionalnego; 
3) kluczowymi z perspektywy użytkowników języka regionalnego wydarzeniami; 
4) wkładem jaki społeczność posługująca się językiem regionalnym wniosła do kultury polskiej, 
5) najistotniejszymi spośród praw przysługujących członkom społeczności posługującej się językiem regionalnym; 6) na jakich zasadach odbywa się realizacja prawa osób posługujących się językiem regionalnym do jego nauki lub w tym języku; 
7) przykładami działań podejmowanych w celu zachowania i rozwoju języka regionalnego. 

Efektem zrealizowanych zadań publicznych powinien być wzrost świadomości oraz wiedzy o co najmniej jednej mniejszości narodowej lub etnicznej lub świadomości i wiedzy o języku regionalnym wśród odbiorców, zarówno należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym, do mniejszości narodowych i etnicznych, jak i do społeczeństwa większościowego. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

Na realizację zadań Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwany dalej „Ministrem” lub „Zleceniodawcą”) planuje przekazać środki publiczne w wysokości 226.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).

Wkład własny nie jest wymagany.

Termin i warunki składania ofert 

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie na formularzu oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia: 

  • w wersji papierowej 
    • pocztą tradycyjną pod adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zwany dalej: Departament) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 
    • lub osobiście w Biurze Podawczym MSWiA ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa; 
  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MSWiA ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SKrytkaESP – podpisanego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 22 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu!). Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 

W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy wskazać sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. działalność na rzecz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Reklama