Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 31.07.2023 23:59
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Łączny budżet 2,64 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 88,004 tys. do 264 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

W dniu 30 czerwca 2023 dokonano zmiany doprecyzowującej zapisy w Regulaminie opublikowanym na stronie www.bb.frdl.pl w następującym zakresie: w § 5 dodano pkt. 5:

Wnioskodawca - Lider musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów, których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty). Przy każdym z projektów należy podać wysokość i źródło finansowania. Do spełnienia wskazanego wymogu formalnego nie jest brane pod uwagę doświadczenie Partnera.

W ramach konkursu wspierane będą działania,  które mogą faktycznie przyczynić się do wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie  sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.  Finansowanie długoterminowych projektów ma na celu również przeciwdziałanie zjawisku “kurczącej się przestrzeni” dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego (“shrinking space”).

Projekty dofinansowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zakresem i celami programu CERV - Union Values („Wartości unijne”). Ten komponent programu CERV ma na celu ochronę, propagowanie i podnoszenie świadomości praw i wartości wynikających z Karty i traktatów unijnych. Wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ma przyczyniać się do wzmacniania praworządności, budowy bardziej demokratycznej Unii, dialogu, przejrzystości i rządów prawa.

Szczegółowe informacje o programie CERV znajdują się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme.pl

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie - dotyczy zarówno Lidera jak i  Partnera/Partnerów projektu:

 1. stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.);
 2. fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;
 3. związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Konkurs na granty duże wspiera działania w ramach czterech obszarów tematycznych:

 1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.

Przykładowe działania:

 • działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości nt. znaczenia Karty i docieranie do opinii publicznej oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
 • komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
 • szkolenia, warsztaty, doradztwo
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym

  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.

Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
 • prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
 • opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE;
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

  3. Wspieranie grup docelowych.

Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
 • wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
 • doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Przykładowe działania:

 • koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
 • lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym

  Powyższy katalog działań kwalifikowanych ma charakter zamknięty.
  Projekt musi obejmować działania z minimum 2 obszarów tematycznych.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama