Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku
Nabór od 31.05.2023 do 23.06.2023 23:59
Departament Sportu i Edukacji
Łączny budżet 30,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku .

W ramach otwartego konkursu ofert wspiera się realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane w szczególności poprzez:

  1. kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych poprzez organizowanie zajęć językowych, konkursów oraz obozów językowych i wycieczek;
  2. rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym matematycznych poprzez prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie matematyczne (logiczne i przestrzenne);
  3. organizację działań mających na celu doskonalenie oraz promocję systemu kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie umiejętności  zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych;
  4. doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych, społecznych oraz dotyczących możliwości współpracy z uczniem spoza polskiego systemu edukacji;
  5. organizację przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie przynależności do wspólnoty regionu poprzez upowszechnianie wiedzy na temat województwa łódzkiego, jego historii wśród dzieci i młodzieży;
  6. rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez organizowanie inicjatyw o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i symbole narodowe, w tym konkursów poświęconych symbolice narodowej oraz wiedzy historycznej.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 30 100 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamierzają realizować zadanie o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców Województwa Łódzkiego tzn. dedykowane mieszkańcom województwa niezależnie od miejsca zamieszkania,
  2. są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym najpóźniej w dniu składania oferty,
  3. ich działalność statutowa, w tym w szczególności cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami otwartego konkursu ofert,
  4. złożą w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl poprawnie wypełnioną ofertę uwzględniając pkt II.3.7 i II.3.8 ogłoszenia oraz potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów.

W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/-ów.

 Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

 Suma wkładu własnego finansowego (rozumianego jako środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł publicznych i pozostałe) i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania nie może być mniejsza niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. Opłaty mogą być pobierane jedynie przez podmiot/-y realizujący/-e zadanie, który/-e otrzymał/-y dotację. W przypadku pobierania opłat od odbiorców zadania publicznego podmiot/-y realizujący/-e zadanie musi/muszą cały przychód z tej odpłatności wydatkować na to zadanie.

Wkład własny osobowy wliczany jest do kosztów całości zadania o ile został wykazany w sekcji V.A „Zestawienie kosztów realizacji zadania” oraz V.B oferty „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” (w każdej z nich) i tylko w wysokości wskazanej w sekcji V.B. W przypadku, gdy wyliczeń wysokości wkładu własnego osobowego dokonano w innych częściach oferty i nie są one tożsame z tymi określonymi w sekcji V.B oferty, wysokość wkładu własnego osobowego określona w sekcji V.B oferty jest traktowana jako obowiązująca, a inne wyliczenia nie są uwzględniane i nie mają znaczenia przy ustalaniu wysokości tego wkładu.

Przygotowując „Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy pamiętać, iż w ramach wnioskowanej dotacji nie będzie można sfinansować następujących wydatków:

1) związanych z budową, zakupem budynków lub lokali, zakupem gruntów,

2) związanych z działalnością gospodarczą,

3) zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł,

4) koszty administracyjne przekraczające 10 % wnioskowanej dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym, m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).

W przypadku, jeśli w „Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” w złożonej ofercie wykazane zostaną wyżej wymienione pozycje, oferent zobowiązany jest do wskazania w sekcji VI. oferty, które z kosztów i w jakiej wysokości zostaną sfinansowane w ramach wkładu własnego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama