Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 roku
Nabór od 29.05.2023 do 20.06.2023 15:00
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 roku..

RRP.524.5.1.2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057) oraz oraz Uchwały Nr LIII/576/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej Uchwałą Nr LVIII/617/23 z dnia 9 lutego 2023 roku,

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

I. Rodzaj zadania:

Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2023 r.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości: 90.000 zł.

III. Cele zadania publicznego: 

 1. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych, w tym działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działań socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.
 2. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

IV. Rezultaty zadania publicznego

 1. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 oraz 6 oferty. Rezultaty i wskaźniki zadań musza być weryfikowalne i mierzalne.
 2. Proponowane wskaźniki:  liczba osób objętych działaniami w projekcie.

V. Zasady przyznania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania. Oznacza to, iż oferent zapewnia wkład własny na realizację zadania w wysokości minimum 15% ogólnych kosztów zadania.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 15 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 90 % założonych rezultatów.
 5. Plan i harmonogram działań w ofercie musi być czytelny, logiczny i odpowiadać zaplanowanym działaniom.
 6. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
 1. celowych, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją zadania szczegółowo opisanego w ofercie,
 2. są poparte właściwymi dowodami księgowymi.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 5. udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym.

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadań obejmuje okres: od 1 czerwca 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.
 2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągnięcia rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa.
 4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym  ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

VII. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 20.06.2023 r., do godz. 15:00.
 2. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 3. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty, tj. „Potwierdzenia złożenia oferty” z czytelnymi podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub w innym rejestrze lub ewidencji, należy w oryginale, w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2023 r. do godziny 15:00 złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ulica Grunwaldzka 24, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24  (decyduje data wpływu do urzędu).
 4. Podpis osoby/osób zatwierdzających „Potwierdzenie złożenia oferty” powinien być czytelny lub w przypadku parafy opatrzony pieczęcią osoby podpisującej „Potwierdzenie”. Podpis nieidentyfikowalny powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 5. Oferty lub oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć:

a) wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o oferencie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej oferenta,

b) obowiązujący statut lub regulamin organizacji,

c) jeżeli w imieniu danego podmiotu działa osoba trzecia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.

 

W przypadku ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do dostarczenia brakujących dokumentów lub poprawienia błędów w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonują członkowie Komisji Konkursowej poprzez wypełnienie Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Ostateczna ocena merytoryczna oferty wynika ze średniej arytmetycznej indywidualnych ocen członków Komisji.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty następuje poprzez dokonanie oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową.
 5. Oferent, który nie złożył, w terminie określonym umową, sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2022, otrzyma kwotę pomniejszoną o 20% wysokości przyznanej dotacji.
 6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska po zapoznaniu się z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawioną przez Komisję Konkursową.
 7. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od podjętej decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty nie służy odwołanie.
 9. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.nwl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

IX. Pozostałe warunki:

 1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji jednego zadania kilku podmiotom po podziale środków przeznaczonych na realizację tego zadania.
 2. W przypadku gdy przyznana dotacja jest niższa niż wnioskowana kwota, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Zmiany dokonuje się za pośrednictwem systemu „Witkac”.
 3. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji, niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, mogą zostać przekazane podmiotom, które kolejno uzyskały najlepszą ocenę ostateczną.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy, a wybranym oferentem według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na realizację zadania, wybrany oferent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych faktach Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska.
 6. Wydatkowanie przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem może sprawić wstrzymanie dalszego dofinansowania realizacji zadania i zwrot środków wydanych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

X.  Koszty zadań zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2021, 2022:

W latach 2021-2022 nie ogłaszano Otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Gminie Nowa Wieś Lęborska.

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3

 

Załącznik nr 1

Karta oceny formalnej

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Tytuł zadania będącego przedmiotem oferty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L.p.

Kryteria oceny formalnej

Tak/Nie

Uwagi

1

Oferta i oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” złożone w terminie *

 

 

2

Oferta złożona przez podmiot uprawniony*

 

 

3

Oferta mieści się w założeniach konkursowych *

 

 

4

Oferta podpisana przez osoby uprawnione*

 

 

5

Oferta zawiera wymagane załączniki

 

 

6

 

Inne: ……………

 

 

 

Oferta przechodzi do oceny merytorycznej

 

 

 

*wystąpienie braku przy kryterium powoduje odrzucenie oferty i nie podlega ona dalszej ocenie.

 

Czytelne podpisy członków Komisji Konkursowej:

 1. …………….….……………
 2. ……………………………...
 3. ……………….………….….
 4. ……………….……………..
 5. …………….………………..

 

Załącznik nr 2

Karta oceny merytorycznej

Nr oferty: ........

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………….……..

Tytuł zadania będącego przedmiotem oferty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L.p.

Kryterium oceny formalnej

Ocena cząstkowa
w skali 0-5 punktów

1

Merytoryczne – jakość przygotowania oferty: zrozumiała; przejrzysty i kompletny opis działań; czytelnie i realistycznie przedstawione cele realizacji zadania; dobrze przemyślany i przekonujący plan działania; oryginalność i innowacyjność realizacji zadania

 

2

Rezultaty i oddziaływanie społeczne – znaczenie realizacji zadania dla zaspokojenia obiektywnych potrzeb adresatów zadania; dostępność zadania; realność i mierzalność rezultatów (wskazanie konkretnych wskaźników); dobrze dobrany sposób monitorowania rezultatów

 

3

Finansowe – realny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych w budżecie kosztów kwalifikowanych; wysokość udziału środków własnych i pochodzących z innych źródeł finansowania

 

4

Kompetencje i możliwości realizacji zadania – kompetencje i możliwości realizacji zadania w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych; dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze; kwalifikacje wykonawców zadania

 

5

Dotychczasowa współpraca – ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez Gminę w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania, prawidłowości wykorzystania oraz rzetelność i terminowość rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych

 

 

Ocena łączna:

 

 

 

..……………………………………………….

Data i czytelny podpis członka Komisji Konkursowej

 

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach otwartych konkursów ofert

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gmina Nowa Wieś Lęborska informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska – p. Bartoszem Mendykiem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@drmendyk.pl oraz numerem telefonu: 507 054 139.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Nowa Wieś Lęborska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

8. Dobrowolność podania danych oraz okres przechowywania

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana. W razie niepodania danych może to skutkować odmową rozpatrzenia oferty i sporządzenia umowy na realizację zadania publicznego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama