Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs FELU: Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 31.05.2023 do 03.07.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Łączny budżet nieznany
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 1 mln PLN
Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił nabór projektów nr FELU.08.08-IZ.00-001/23 w ramach Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Sposób wyboru: konkurencyjny

Data rozpoczęcia składania wniosków: 31.05.2023 r.

Data zakończenia składania wniosków: 03.07.2023 r.

Przybliżony termin ogłoszenia wyników: grudzień 2023 r.

Finanse

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 325 640,00 PLN.

Maksymalne współfinansowanie ze środków EFS+ (85% wartości projektów) wynosi 6 554 520,00 PLN.

Wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wartości projektu.

Informacja o potencjalnych wnioskodawcach

W ramach Działania 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

1.       jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna;
albo

2.       związek, porozumienie i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo

3.       organizacja pozarządowa;
albo

4.       instytucja pomocy i integracji społecznej, instytucja prowadząca pracę z rodziną;
albo

5.       podmiot ekonomii społecznej;
albo

6.       podmiot świadczący usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym m.in. ośrodek wsparcia (w tym specjalistyczny ośrodek wsparcia), instytucja wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówka wsparcia dziennego, jednostka specjalistycznego poradnictwa;
albo

7.       kościół i związek wyznaniowy oraz osoba prawna kościoła i związku wyznaniowego;
albo

8.       podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Przedmiot naboru

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.8, tj. typ projektu nr 6: Rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji, poprzez m.in. tworzenie i rozwój ośrodków interwencji kryzysowej i punktów interwencji kryzysowej (m.in. poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapeutyczne, prawne lub innych specjalistów, grupy wsparcia, telefony zaufania/telefoniczna interwencja kryzysowa).

Jak się ubiegać

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

Punkt Kontaktowy,

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,

pokój nr 1

Informacje udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 poprzez następujące kanały komunikacji:

  • Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@lubelskie.pl);
  • Konsultacje telefoniczne (pod numerami: tel. (81) 44 16 843 oraz (81) 478 14 96 oraz infolinii 800 888 337);
  • Wsparcie w zakresie obsługi aplikacji SOWA EFS pod nr (81) 44 16 858;
  • Konsultacje w siedzibie ION (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pok. 1).

Należy mieć na uwadze, że przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej oceny.

Reklama