Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i...

Reklama
Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
Nabór od 25.05.2023 do 15.06.2023 23:59
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 36 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 36 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Kuźnia Raciborska, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

na podstawie art. 190 ust. 1 Ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447) oraz na podstawie  art. 13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023.

 

§ 1

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania  publicznego poprzez udzielenie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, będącego zadaniem własnym Gminy Kuźnia Raciborska, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

     2. Rodzaj zadania

Prowadzenie Placówki wsparcia dziennego w formie połączonej: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie połączonej zapewnia:

 1. pomoc dziecku w nauce,
 2. opiekę nad dzieckiem  i wychowanie,
 3. organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań dziecka,
 4. organizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych,
 5. współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi podmiotami leczniczymi.

 

3. Warunki dotyczące realizacji zadania:

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie połączonej funkcjonuje nie mniej niż 9 godizn tygodniowo.
 2. W placówce wsparcia dziennego, w jednym czasie, może przebywać najwyżej 30 dzieci.
 3. Pierwszeństwo do przebywania w placówce mają dzieci skierowane przez Sąd, następnie dzieci, które wytypował asystent rodzinny, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźn iRaciborskiej, pedagog oraz psycholog szkolny. W tym zakresie Ploacówka Wsparcia Dziennego współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami z terenu Gminy Kuźnia Raciborska, wyżej wymienione jednostki na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego typują przebywających do placowki innych niż wskazani przez Sąd. Pozostałe dzieci przebywające w placówce nie wymagają skierowania.
 4. Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik posiadający kwalifikacje określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
 5. W placówce wsparcia dziennego zatrudnione osoby posiadają kwalifikacje określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.(Dz. U. z 2022 r. poz. 447). Wykaz osób zatrudnionych w placówce należy dołączyć do umowy. Każdorazową zmianę należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. 
 6. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z przepisami i standardami, określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także z najwyższą starannością z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży korzystającej ze wsparcia.
 7. Lokal powinien spełniać warunki rozporządzenia MPiPS z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015r., poz.1630). Po zawarciu umowy należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa, porozumienie lub inny dokument potwierdzający możliwość korzystania z lokalu). 

 

4. W ofercie należy określić:

         -   dni tygodnia oraz miesiące, w których ma być czynna placówka,

-   godziny w których ma być czynna placówka w poszczególne dni tygodnia,

-   liczbę dzieci i młodzieży mającej uczęszczać do placówki,

-   liczbę grup w placówce wraz z podziałem wiekowym,

-   liczbę posiłków dla dzieci w ciągu dnia,

-   wykaz realizatorów zadania wraz z  określeniem ich zadań,

-   liczbę wolontariuszy wraz z określeniem charakteru pracy,

-   program planowany do realizacji (przykładowe scenariusze),

-   wykaz realizatorów zadania,

-   tygodniowy harmonogram pracy placówki,

-   wykaz działań promocyjnych podejmowanych przez oferenta,

-  szczegółową specyfikację miesięcznego kosztu 1 dziecka uczęszczającego do placówki wsparcia   dziennego,

-   przykładowe plany pracy z dzieckiem i jego rodziną,

-   listę dzieci i młodzieży korzystających z pomocy placówki wsparcia dziennego,

- informacje o planowanym wynagrodzeniu brutto dla osób zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach wraz z informacją o rodzaju umowy, na podstawie której realizowane będzie zadanie,

- informacje o wolontariacie, w oparciu o który realizowane będzie zadanie wraz z opisem przypisanych zadań,

           -  informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie.

 

5. Kwota  przeznaczona na dofinansowanie zadania:  36 000,00zł.

6. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 20.12.2023r.

§ 2

 

1. Konkurs skierowany jest do podmiotów, o  których mowa w art. 190 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzinyi systemie pieczy zastępczej.

§ 3

1. Do oferty należy załączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
 3. pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu.
 4. projekt statutu placówki wsparcia dziennego,
 5. projekt regulaminu organizacyjnego placówki wsparcia dziennego,
 6. oświadczenie oferenta, że na realizację zadania będzie prowadzona odrębna księgowość,
 7. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnianych w placówce zgodnie
  z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Wszystkie dołączone do wniosku kserokopie winne zawierać adnotację „za zgodność odpisu z  oryginałem”.

§ 4

1.  Wymagany wkład własny podmiotu składającego ofertę  to 20 % całkowitego kosztu zadania w tym minimum  5%  - wkład finansowy, pozostałość – wkład osobowy.

2. Wkładem własnym pozafinansowym, w formie należycie wycenionego wkładu osobowego, może być
w szczególności: świadczenie wolontariusza i praca społeczna członków,

3. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2023r.

4. Dotacja nie może być wykorzystana na realizację zadań inwestycyjnych.

5. Z dotacji nie będzie rozliczany zakup środków trwałych po wartości powyżej 3.500,00zł.

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania bez konieczności uprzedniego informowania Zleceniodawcy. Przesunięcia są dopuszczalne jeżeli zwiększenie nie przekroczy 20% pojedynczego kosztu. Przesunięcia dokonane w tych granicach nie stanowią podstawy do zmiany umowy.

7.  Oferty konkursowe i sprawozdania częściowe oraz końcowe należy sporządzić i złożyć za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl znajdującej się na stronie www.witkac.pl., a następnie wydrukować i po podpisaniu przez osoby upoważnione dostarczyć do  Punktu Obsługi Mieszkańca (parter budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4).

8. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018  r. poz. 2057 ).

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że na realizację zadania prowadzona będzie odrębna księgowość.

10.   Termin realizacji zadania:  od dnia podpisania umowy do 20.12.2023r.

11. Terminy i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa 15.06.2023r.

Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Punktu Obsługi Mieszkańca upływa 19.06.2023r.

12. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem - „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO” w Punkcie Obsługi Mieszkańca (parter budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4) w godzinach pracy punktu tj. Poniedziałek-Czwartek 8:00-15:00, Piątek 7:00-14:00.

§ 5

Złożona oferta podlega ocenie formalnej, następnie ocenie merytorycznej dokonanej przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Dopuszcza się wezwanie oferenta do uzupełnienia w terminie 3 dni błędów formalnych w złożonej ofercie.

 1. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • organizacyjne ( tj. możliwość realizacji zadania przez oferenta; deklarowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób; wkład rzeczowy, osobowy,  w tym  świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków),
 • finansowe (tj. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł; oraz w przypadku gdy organizacja otrzymywała już dotacje także rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia poprzednich dotacji),
 • merytoryczne (tj. adresaci zadania, okres realizacji i spodziewane efekty).

 

2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 5 punktów przez każdego członka komisji  konkursowej. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.

3.W przypadku złożenia przez jeden podmiot ofert pokrywających się tzn. takich, które są zbieżne tematycznie i merytorycznie oraz mają podobny termin realizacji, dofinansowany może zostać tylko jeden wniosek.

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone po terminie wskazanym w § 4 ust. 11,
 2. niespełniające wymogów formalnych, w szczególności: złożone na nieprawidłowych drukach, niekompletne, nieczytelne lub nieprawidłowo wypełnione,
 3. nieopatrzone pieczęciami i niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, zgodnie z postanowieniami statutu oraz których załączone kserokopie nie posiadają adnotacji „za zgodność z oryginałem”.
 4. niespełniające wymogu określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia.

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.06.2023r.

7. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kuźnia Raciborska www.kuznia-raciborska.finn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kuźnia Raciborska. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8.Burmistrz zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu.

9. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem aktualnych, na dzień realizacji działania, wytycznych rządowych i sanitarnych. Za realizację wydarzeń, zgodnie z ww. wytycznymi, odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi organizacja.

§ 6

1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.  W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie:

 1. zaktualizowanego kosztorysu do kwoty otrzymanej dotacji,
 2. zaktualizowanego harmonogramu do kwoty otrzymanej dotacji,
 3. kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji , który jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

 

2. W przypadku udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, podmiot jest zobowiązany do osiągnięcia celu określonego w ofercie lub może odstąpić od podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, podmiot ma obowiązek pisemnie powiadomić Burmistrza o swojej decyzji w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji o przyznaniu dotacji.

§ 7

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować   umowa   zawarta   przed   datą    rozpoczęcia   realizacji   zadania pomiędzy oferentem a Gminą Kuźnia Raciborska.

 

§ 8

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2018 r. poz. 2057).

Źródło: Gmina Kuźnia Raciborska

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama