Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs PFRON: „Stażysta Plus”

Reklama
Nabór od 25.05.2023 do 20.06.2023 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 18 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs nr 1/2023 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w konkursie

Rodzaje działań aktywizacyjnych

 1. W ramach konkursu podlegają dofinansowaniu następujące działania aktywizacyjne:
 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
 • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
 • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
 • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • wypłata stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Działania aktywizacyjne, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Celem projektów musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.]

Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

– z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem składania wniosków przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:

 • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu (nieposiadanie wymagalnych zobowiązań).

W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

Zgodnie z postanowieniami programu w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację działań aktywizacyjny musi wiązać Wnioskodawców na etapie składania wniosku w ramach konkursu.

Przesłanki na podstawie których organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z udziału w konkursie wskazane zostały w rozdziale VII ust. 2 programu.

Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski mogą być składane od dnia 25 maja 2023 roku do dnia 20 czerwca 2023 roku.
 2. Wnioski można składać:
 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby upoważnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);
 • w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.
 1. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Korespondencja w ramach konkursu pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą przekazywana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, a w przypadku korespondencji kierowanej do PFRON za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: programy@pfron.org.pl.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski z tym, że nie więcej niż jeden wniosek na jeden pakiet stanowisk stażowych, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszego dokumentu. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego pakietu stanowisk stażowych. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym
 4. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z programem oraz procedurami realizacji programu, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do procedur realizacji programu. Dodatkowo, wymagane jest dostarczenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz edytowalnej wersji elektronicznej harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).
 6. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku.
 7. W przypadku wniosków wspólnych stosuje się następujące zasady:
 8. w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu, musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider;
 9. Wnioskodawca-Lider odpowiedzialny jest, w szczególności, za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania; odpowiedzialność Lidera polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
 10. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 18.000.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2023 r. oraz w planie finansowym PFRON na 2024 r., środków finansowych na realizację programu.
 3. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na konkurs.

Warunki projektów zgłaszanych w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania.

 1. Zaplanowane w projekcie działania aktywizacyjne (formy wsparcia) muszą być zgodne z warunkami programu oraz muszą być adekwatne do deklaracji zgłoszonych przez organy administracji rządowej. Dopuszcza się możliwość realizacji przez organizacje pozarządowe form wsparcia w sposób zdalny (także w systemie mieszanym – hybrydowym). Zestawienie deklaracji przyjęcia osób niepełnosprawnych na staże zawodowe w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Zgłoszone przez organy administracji rządowej, w deklaracjach, o których mowa w ust. 1, stanowiska na których zrealizowane zostaną staże zawodowe, podzielone zostały na trzy pakiety. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego pakietu stanowisk stażowych. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na jeden pakiet. Wnioskodawca może zaplanować realizację staży zawodowych przez beneficjentów ostatecznych wyłącznie na tych stanowiskach stażowych, które zostały ujęte w danym pakiecie. Pakiety stanowisk stażowych stanowią załączniki nr 2A, 2B, 2C do ogłoszenia o konkursie
 3. Maksymalny koszt skierowania na staż zawodowy jednego beneficjenta ostatecznego, liczony jako iloraz wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz planowanej liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną wykazani w ramach wartości wskaźnika rezultatu, nie może przekroczyć kwoty 45.500 zł. Rezultat działań aktywizacyjnych stanowi liczba beneficjentów ostatecznych, którzy odbędą co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej.
 4. Maksymalna wysokość stypendium na jednego beneficjenta ostatecznego nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jeden miesiąc. Koszty stypendium stażowego zawierają się w kwocie, o której mowa w ust. 3.
 5. Beneficjent ostateczny projektu nie może korzystać z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.
 6. Okres realizacji stażu zawodowego przez beneficjenta ostatecznego musi wynosić co najmniej 3 miesiące, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
 7. Dopuszcza się możliwość wykonywania zadań w trakcie realizacji stażu przez beneficjenta ostatecznego (uczestnika stażu zawodowego) w sposób zdalny (także w systemie mieszanym – hybrydowym). Forma stażu zawodowego będzie uzależniona od regulaminu pracy w poszczególnych urzędach administracji rządowej.
 8. Rezultat działań aktywizacyjnych stanowi liczba beneficjentów ostatecznych, którzy odbędą co najmniej 3 miesięczny staż zawodowy w administracji rządowej Uwzględnienie danego beneficjenta ostatecznego w rezultatach projektu jest możliwe, o ile w ramach stażu zawodowego beneficjent ten wykonywał powierzone mu zadania w wymiarze co najmniej 80 godzin miesięcznie.
 9. Rozliczenie finansowe projektu dokonywane jest z uwzględnieniem faktycznej (tj. osiągniętej podczas realizacji projektu) wartości wskaźnika rezultatu w odniesieniu do wartości tego wskaźnika, która została zaplanowana we wniosku.

Termin realizacji projektów, okres kwalifikowalności kosztów

 1. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
 2. Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji projektu (z tym, że nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 roku) do daty zakończenia realizacji projektu (z tym, że nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku).
Reklama