Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Trening umiejętności społecznych

Reklama
Nabór od 24.05.2023 do 20.06.2023 18:00
Wydział Edukacji
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Trening umiejętności społecznych.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie zapobiegania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym jako wsparcie dla działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim.

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 5273510, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 15, art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 r. poz. 571).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 20 czerwca 2023 r., godz. 18:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 21 czerwca 2023 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert - TUS”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 21 czerwca 2023 r. godz. 16:00.

5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Kształtowanie kompetencji społecznych jest bardzo ważną formą wspierania rozwoju dzieci. Wpływają one na nasze relacje z innymi, poziom atrakcyjności społecznej oraz osiąganie celów życiowych. Wiąże się to nie tylko z osiąganiem sukcesów, ale również z budowaniem samooceny oraz pewności siebie młodych osób.

Trening Umiejętności Społecznych, to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci z różnymi trudnościami. Pomaga w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

Celem zadania jest przeprowadzenie działań opartych o pracę z grupą i ukierunkowanych na uczenie się dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Udzielane wsparcie ma dotyczyć komunikacji (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołecznych (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takich sfer, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

2. Składana oferta musi zakładać:

 1. działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (mieszkańców Gdyni lub uczęszczających do gdyńskich placówek oświatowych), dotyczące wspierania kompetencji społecznych, takich jak min. komunikacja, umiejętności prospołeczne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, sfera emocjonalna, budowanie własnej tożsamości;
 2. diagnozę trudności dziecka w celu doboru odpowiedniej grupy oraz terapii;
 3. konsultacje z rodzicami, zwłaszcza w przypadku najmłodszej grupy uczestników;
 4. w przypadku pracy w grupach – dla dzieci młodszych grupy liczące 4-6 osób, dla dzieci starszych grupy liczące 8-10 osób;
 5. dostosowanie czasu trwania zajęć do wieku uczestników od ok. 45 min. do 90 min.;   
 6. zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
 7. prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje);
 8. uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,
 9. podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

 1. objęcie zadaniem dzieci w wieku przedszkolnym (mieszkańców Gdyni lub uczęszczających do gdyńskich placówek oświatowych) w liczbie co najmniej 120 osób;
 2. przeprowadzenie łącznie przynajmniej 450 godzin dydaktycznych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami.

4. Wskaźniki realizacji zadania:

 1. liczba dzieci objętych zadaniem;
 2. liczba przeprowadzonych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami;

5. Sposób monitorowania wskaźników:

 1. listy obecności;
 2. dzienniki zajęć;
 3. i inne.

6. Premiowane będą projekty uwzględniające:

 1. przeprowadzanie łącznie powyżej 450 godzin dydaktycznych warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami;
 2. przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci;
 3. doświadczenie realizatora w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci;
 4. opis możliwych ryzyk występujących podczas realizacji projektu i zawierające sposoby im zaradzenia.

7. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 sierpnia 2023 roku i trwa do 31 grudnia 2023 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 80 000 zł brutto.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy) o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
 2. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji (tylko elektronicznie),
 3. statut oferenta/oferentów (tylko elektronicznie);
 4. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat (tylko elektronicznie);
 5. oświadczenie VAT (tylko elektronicznie);
 6. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym (tylko elektronicznie);
 7. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie (tylko elektronicznie).

6. Oferta, potwierdzenie złożenia oferty oraz wymagane załączniki muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy dołączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

 1. zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,
 2. dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 20%, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% oraz zwiększenie kosztów obsługi zadania - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne (obsługi zadania) ogółem, nie mogą przekroczyć 15% całości zadania.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub kilku oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

   TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

   0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

   0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

   0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

   0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Doświadczenie oferenta w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci.

0-7 punktów

Przeprowadzanie warsztatów, terapii i innych działań dla dzieci oraz konsultacji z rodzicami łącznie powyżej 450 godzin dydaktycznych w liczbie:

- od 451 do 500 godzin dydaktycznych – od 1 do 5 punktów,

- od 501 do 550 godzin dydaktycznych – od 6 do 10 punktów,

- powyżej 551 godzin dydaktycznych – od 11 do 15 punktów.

0-15 punktów

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych dzieci. Ocenie podlega:

- proponowana liczba godzin zajęć warsztatowych - do 6 punktów,

- zakres tematyczny oraz jego dopasowanie do działań skierowanych do dzieci – do 6 punktów.    

0-12 punktów

Opis możliwych ryzyk występujących podczas realizacji projektu i sposobów im zaradzenia.

0-6 punktów

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 20 lipca 2023 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama