Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu
Nabór od 25.05.2023 do 15.06.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 280 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 280 tys. PLN
Urząd Miasta w Żyrardowie, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.
  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 10 lipca do 31 grudnia 2023 r.
  2. Adresatami zadania winni być mieszkańcy Żyrardowa.
  3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
  4. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uprzednim podpisaniu umowy.
  5. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne,
  • zajęcia kulturalno - oświatowe,
  • poczęstunek.

 

6.  Zadanie powinno być realizowane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7. W ramach realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie oferty. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie uznany za zgodny z umową, wtedy gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany związane z dokonywaniem przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w zawartej umowie będą wymagały zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

8. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 lub pkt 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama