Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundusz grantowy w projekcie "SPLOT Wartości"

Nabór od 25.05.2023 do 28.07.2023 14:13
Sieć SPLOT
Łączny budżet 340,908 tys. EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 6,8 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Sieć SPLOT, uruchamia fundusz grantowy, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV). Przyznane granty mają przyczynić się do ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE.

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Granty mogą być przyznane w szczególności na następujące działania:

 • działania służące podnoszeniu świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, komunikacja i informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach i inne adekwatne wobec celu działania;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym na przykład: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji społeczeństwa obywatelskiego CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania, mentoring i coaching dla podmiotów oraz inne działania służące wzmacnianiu zdolności organizacji do podejmowania skutecznych działań, wzmacniania pozycji organizacji w środowisku.

Informacje o naborze wniosków

Konkurs grantowy przewiduje dwie tury naborów, na które przeznaczono 681 816 euro, po 340 908 euro w każdym naborze. Każdy nabór będzie się składał z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Pierwszy nabór wniosków

Etap I - wnioski wstępne

 • nabór wniosków wstępnych - 25 maja - 28 lipca
 • ogłoszenie wyników - 1 września

Etap II - wnioski pełne

 • nabór wniosków pełnych 1 września - 20 października
 • ogłoszenie wyników - 17 listopada

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania. 

Wkład własny nie jest wymagany.

Budżet projektu grantowego sporządzany jest w euro.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jeden podmiot. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej - bez przepływu środków finansowych.

Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Sesje informacyjne dla grantobiorców

Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców:

 • 6 czerwca 2023 godz. 12.00,
 • 20 czerwca 2023 godz. 17.00,
 • 4 lipca 2023 godz. 15.00. 

Będą obowiązywały zgłoszenia na webinary.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant muszą spełniać łącznie następujące 3 kryteria podmiotowe:

Kryterium 1– Podmiotami uprawnionymi  do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane na terenie Polski w tym organizacje, które:

 • mają siedzibę w Polsce,
 • mają charakter niezarobkowy (nie działają dla zysku)
 • działają na szczeblu lokalnym i/lub regionalnym i/lub krajowym,
 • przestrzegają praw podstawowych i wartości, na których opiera się UE,
 • prowadzą działalność w dziedzinach objętych programem CERV,
 • nie są ani podmiotami powiązanymi z grantodawcą, nie są współpracownikami, ani kontrahentami w ciągu 12 miesięcy przed dniem aplikowania.

Kryterium 2 – Grantobiorca nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia grantobiorcy zawartego we wniosku. 

Kryterium 3 – Grantobiorca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z grantodawcą w tym Operatorem; poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między grantobiorcą a grantodawcą (wszystkimi Partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum realizującego projekt).

Regulamin funduszu grantowego w ramach projektu "Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami"


Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 • Centrum OPUS;
 • Stowarzyszenie BORIS;
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP;
 • Sieć SPLOT;
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).
Źródło: Sieć SPLOT