Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: „Zasmakuj w Małopolsce”

Reklama
Nabór od 24.05.2023 do 14.06.2023 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 63 03 240, 12 63 03 176
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odpowiadających celom wymienionym w „Programie współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” przyjętym Uchwałą Nr LXI/882/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r. Określony w Konkursie zakres działań pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”: Obszar I – Małopolanie, cel szczegółowy: Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie; Kierunek polityki rozwoju: 5. Kultura i dziedzictwo; Główne kierunki działań 5.1 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz 5.2 Wzmocnienie edukacji kulturalnej.

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

Zlecenie wyżej wymienionych zadań w ramach Konkursu odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

 1. Organizacji przedsięwzięć mających na celu identyfikację i promowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w tym w szczególności produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych.
 2. Realizacji wydarzeń o tematyce kulinarnej mających na celu ożywienie i wzmocnienie więzi społecznych na obszarach wiejskich i budowanie tożsamości lokalnej.
 3. Realizacji inicjatyw, których celem jest pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.

Obszar, na którym realizowane będzie zadanie musi być zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępny.

Oferent z którym zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego (zwany Zleceniobiorcą) zobowiązany jest także do śledzenia i reagowania na aktualne przepisy prawa oraz wytyczne dotyczące sytuacji epidemicznej/stanu wyjątkowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną/ stan wyjątkowy, powyższe zadania muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych organów rządowych i sanitarnych. Za realizację wydarzeń, zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi Zleceniobiorca.

Obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadania:

1. Nazwa rezultatu: Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących dziedzictwo kulinarne Małopolski oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne

 • wydarzenie może być zorganizowane w formie: szkolenia, warsztatów, konkursu, spotkania, pokazu kulinarnego, degustacji itp.,
 • wydarzenie ma odbywać się stacjonarnie (zgodnie z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie),
 • planowany poziom osiągnięcia rezultatu: organizacja minimum jednego wydarzenia,
 • rekomendowane sposoby monitorowania rezultatu /źródła informacji o osiągniętym wskaźniku: program lub/i plakat lub/i ulotka lub/i informacja w Internecie lub/i post w mediach społecznościowych, zdjęcie.

2. Nazwa rezultatu: Liczba akcesoriów AGD/urządzeń kuchennych/zestawów naczyń kuchennych niezbędnych do realizacji organizowanego wydarzenia promującego dziedzictwo kulinarne oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne

 • zakupione może zostać np.: urządzenie wielofunkcyjne, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, zestaw garnków, patelnia, gęsiarka, mikser, blender itp.) z przeznaczeniem do wyposażenia organizacji pozarządowej odpowiedzialnej za realizację zadania,
 • wartość jednostkowa zakupionych akcesoriów, urządzeń, zestawów naczyń, o których mowa powyżej nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
 • planowany poziom osiągnięcia rezultatu: zakup minimum jednego akcesorium AGD lub/i urządzenia kuchennego lub/i zestawu naczyń kuchennych,
 • rekomendowane sposoby monitorowania rezultatu/źródła informacji o osiągniętym wskaźniku: potwierdzenie ilości zakupionych urządzeń/sprzętu (np. protokół odbioru lub kopia za zgodność z oryginałem dokumentu zakupu).

Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obydwa obligatoryjne rezultaty wskazane powyżej.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 października 2023 r., a kończyć nie później niż 29 grudnia 2023 r.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie. Z innych środków finansowych pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.

W ramach Konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana, jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym na poziomie co najmniej 5% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego nie stanowią środków finansowych wkładu własnego, są odrębną pozycją w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania.

Poziom kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Poziom kosztów zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 95% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania oraz nie może przekraczać kwoty 20 000,00 zł.

Złożone oferty zostaną sprawdzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-06-14  16:00 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-06-14  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

 • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 70 dni od daty zakończenia naboru ofert tj. od dnia 14.06.2023 r.

Reklama