Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania edukacyjne i wychowawcze w Centrum Edukacji i Rozwoju

Reklama
Nabór od 24.05.2023 do 14.06.2023 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania edukacyjne i wychowawcze w Centrum Edukacji i Rozwoju.

Adresatami zadania są osoby przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. Działania kierowane są do dzieci i młodzieży przebywającej w Warszawie/ uczącej się w warszawskich szkołach i przedszkolach / korzystającej z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy oraz ich rodzin.

Miejscem realizacji zadania jest Centrum Edukacji i Rozwoju ul. Towarowa 25a w Warszawie https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju. Centrum to miejsce dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, gdzie bezpłatnie skorzystają z pomocy psychologicznej, z klubików dla dzieci i zajęć dla młodzieży. Miejsce dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 16.00. Przestrzeń powstała przy współpracy m.st. Warszawy, Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF i Alior Banku.

W ramach zadania można realizować różnorodne działania edukacyjno-wychowawcze, m.in.: zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży – zajęcia rozwojowe, animacje edukacyjne, warsztaty, itp.; zajęcia z nauki języka obcego dla dzieci i młodzieży; zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla rodziców z małymi dziećmi (obejmujące aktywności wspólne); zajęcia integracyjne dla społeczności ukraińskiej.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

  1. Oferent będzie zobowiązany do ustalania grafiku zajęć wspólnie z koordynatorem Centrum Edukacji i Rozwoju oraz dostosowania się do obowiązującego regulaminu Centrum. Istnieje możliwość nawiązania współpracy z Centrum Edukacji i Rozwoju w zakresie rekrutacji uczestników zajęć.
  2. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.
  3. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do:
  1. przekazania, szczegółowego opisu i harmonogramu działań umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania;
  2. stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405);
  3. stosowania aktualnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia - w przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i strukturę wkładu własnego, w tym opis wkładu rzeczowego i osobowego. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2020-2023, w tym projektów realizowanych na rzecz osób z Ukrainy przybyłych do Warszawy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama