Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Reklama
Nabór od 24.05.2023 do 14.06.2023 23:59
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 2,639 mln PLN
Do 98% dofinansowania
Dotacje od 0,1 do 2,639 mln PLN
Dzieci
Urząd Miasta Łodzi, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego..

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1181/2023           
Prezydenta Miasta Łodzi

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego,  dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

I.    Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania.

1.    Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Termin realizacji: nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. wynosi:
do 2 639 300,00 zł.
Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
II.    Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu
co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1)    w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert – 3 555 000,00 zł,
w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 555 000,00 zł,
2)    w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert – 1 264 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – 1 264 000,00 zł.
III.    Zasady przyznawania dotacji.

1.    W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
1)    prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
2)    złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie;
3)    przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
4)    prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
5)    złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
6)    załączą:
a)    poprawnie wypełnione oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
b)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
c)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
d)    kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e)    oświadczenie oferenta potwierdzające posiadanie zasobów kadrowych
(o kwalifikacjach/wykształceniu/doświadczeniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami), gwarantujących odpowiedni poziom merytoryczny realizacji zadania wraz z opisem stanowisk i kwalifikacji pracowników,
f)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie,
g)    dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy
z administracją publiczną)  np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń
i innych dokumentów potwierdzających realizację zadań podobnego rodzaju.
2.    Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
3.    Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    W konkursie na realizację zadania zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.    Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 2% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
7.    Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
8.    Oferta wspólna wskazuje:
1)    jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)    sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
9.    Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
10.    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV.    Warunki realizacji zadania.

1.    Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać
w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinasowany
z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta
w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę
lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu/dofinansowaniu
z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
2.    Informacja o realizacji zadania powinna być zamieszczona zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej (zgodnie z WCAG2.1) oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji informacji w języku prostym oraz w formie pliku zawierającego filmik z tłumaczem Polskiego Języka Migowego.
3.    W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
4.    Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 70 % założonych w ofercie rezultatów.
5.    W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 25 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Łodzi oraz aneksu do umowy.
6.    Nieosiągnięcie rezultatów w wymiarze określnym w ust. 3 bądź w umowie, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

V.    Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
1)    niezbędnych do realizacji zadania;
2)    przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik
do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
3)    spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
4)    faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż
14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
5)    możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi
i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
6)    związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi
(m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
7)    związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 10.000,00 zł;
8)    zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

VI.    Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się:
1)    zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą;
4)    odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
5)    koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
6)    wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
7)    odliczony podatek VAT.

VII.     Termin i warunki składania ofert

1.    Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
2.    Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej przy ul. Małachowskiego 74 (I piętro), w godzinach pracy CAPZ w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia,
w którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia.
3.    Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
4.    Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się
nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2023 r.
5.    Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
1)    złożenie po terminie;
2)    niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
3)    złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem o konkursie;
4)    złożenie na niewłaściwym formularzu;
5)    złożenie przez podmiot nieuprawniony;
6)    złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
7)    złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
8)    złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
9)    wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego
w ogłoszeniu o konkursie;
10)    wysokość wkładu własnego oferenta nie jest zgodna z kwotą określoną w ogłoszeniu
o konkursie;
11)    niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
12)    złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
6.    Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te,
w których:
1)    brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
2)    nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
lub złożono je niekompletne;
3)    potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
7.    Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte
w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych
do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
8.    Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
9.    Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę
pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie
do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
10.    Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11.    Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne
bądź zajęcia wierzytelności.
12.    Miasto Łódź zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. Odstąpienie może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

 


VIII.    Kryteria i tryb wyboru ofert

1.    Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
2.    Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
2)    przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
3)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
4)    wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
– [od 0 do 5] pkt;
5)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
6)    ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
3.    Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
4.    Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania
w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
5.    Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
6.    O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
7.    Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
1)    nie złożono żadnej oferty;
2)    żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
8.    Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, nie później niż do dnia upływu terminu składania ofert.
9.    Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
10.    Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.
1.    Szczegółowe warunki realizacji zadania:
Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie dziesięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zapewniających całodobową opiekę
i wychowanie nie mniej niż 8 dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówki winny zapewnić wychowanie dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym
i usamodzielniającym się, umożliwiać wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Ponadto placówki winny współpracować z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1720).
Skierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego będą wydawane przez właściwy podmiot.
Zakładane rezultaty zadania publicznego: zapewnienie dzieciom całodobowej opieki
i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych społecznych i religijnych. Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa): objęcie wsparciem nie mniej niż 8 dzieci
w każdej placówce. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: liczba dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej (lista); liczba działań zrealizowanych wobec dziecka/zgodnie z harmonogramem zadania/planem pomocy dziecku (sprawozdanie).
2.    Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
3.    Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 20023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
4.    Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może jednocześnie być partnerem.
5.    Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.  ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412
i 825)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6.    Oferent, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizując zadanie nie mogą dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu
na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji. Oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową. W miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim. Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.
7.    Wytyczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zadań:
1)    zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów
w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami; zapewnianie dostępności przez oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w szczególności art. 6, który zawiera regulacje dotyczące wymagań minimalnych;
2)    jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych
lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami
w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który ma wyłącznie charakter okresowy; oferent musi złożyć na piśmie dokładny opis  przeszkód prawnych lub technicznych, które uniemożliwiają zapewnienie minimalnych wymagań dostępności oraz propozycje rozwiązań alternatywnych; szczegółowa regulacja dostępu alternatywnego określona jest w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; docelowo oferent powinien dążyć do osiągnięcia stanu opisanego w pkt 1;
3)    realizator konkursu ofert zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z powodu   niewystarczających przesłanek do zastosowania dostępu alternatywnego;
4)    informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty pn. Inne informacje;
5)    w ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (sekcja V oferty) kosztów związanych z zapewnianiem dostępności; środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności, ze środków planowanych na koszty realizacji działań.
 Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. 42 208-88-31
.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama