Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 19.05.2023 do 12.06.2023 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 5,02 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego: Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 5 020 400,00 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym:
1. W 2023 roku: 620 400,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).
2. W 2024 roku: 1 320 000,00 zł (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. W 2025 roku: 1 320 000,00 zł (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
4. W 2026 roku: 1 320 000,00 zł (słownie: milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
5. W 2027 roku: 440 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2023 r. do 30 kwietnia 2027 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, miejsce zamieszkania i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:
Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2022 przekazała na realizację tego samego rodzaju zadań publicznych środki finansowe w wysokości 1 313 279,29 zł.

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług obejmuje w szczególności:
1) Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
b) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;
c) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych;
d) wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.
2) Interwencje i pomoc w zakresie funkcjonowania rodziny w środowisku oraz kształtowania relacji i postaw w rodzinie, w tym:
a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;
b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;
c) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji;
d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
e) kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.
3) Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym wsparcie i trening:
a) umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością;
b) w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza;
c) w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;
d) w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.
4) Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych w celu umożliwienia rodzicom:
a) załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
b) załatwienia spraw urzędowych;
c) dbania o własne zdrowie;
d) odpoczynku.
5) Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły, przy pisemnej zgodzie opiekuna prawnego.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:
Poprawa jakości życia dzieci z niepełnosprawnością w rodzinach, integracja rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny, kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami rodziny, odciążenie rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie samodzielności dzieci i zwiększenie ich aktywności.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej wskaźników określonych w warunkach realizacji zadania publicznego, tj.:
1. Objęcie wsparciem co najmniej 120 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością w okresie trwania zadania, przy zachowaniu średniomiesięcznie liczby 90 rodzin objętych usługami.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 430/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2023 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.

 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf. 

 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.

 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

 7. Obligatoryjnym jestskładanie oferty do otwartego konkursu poprzez: 
  1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert
  LUB
  2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert. 
  Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

 8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12.06.2023 r. o godz. 12:00.

 11. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz z załącznikami należy
  1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 roku

  2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama