Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 22.05.2023 do 14.06.2023 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 700 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspólnie się uczymy! II.

Adresatami zadania są osoby przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. oraz dzieci i młodzież z Warszawy. Działania kierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających w Warszawie/ uczących się w warszawskich szkołach / korzystających z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy (w przypadku uczniów ukraińskich). Istotne jest, aby uczniowie z Ukrainy stanowili co najmniej 50% grupy docelowej.

W ramach zadania Oferent prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rówieśników z Polski mające na celu utrwalenie wiadomości przewidzianych w podstawie programowej (przedmioty szkolne) oraz nabycie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole. Dopuszcza się realizację zajęć zgodnie z podstawą programową systemu edukacji polskiej i ukraińskiej.

Organizacja zajęć dla uczniów musi być dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania. Działania powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych. Dopuszcza się ich realizację w formie zajęć stacjonarnych lub online. W uzasadnionych przypadkach, w czasie szkolnych ferii letnich istnieje możliwość realizacji półkolonii edukacyjnych z programem zajęć wyrównawczych.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

  1. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.
  2. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do:
  1. przekazania, szczegółowego opisu i harmonogramu działań umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania;
  2. stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405);
  3. stosowania aktualnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia - w przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i strukturę wkładu własnego, w tym opis wkładu rzeczowego i osobowego. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2020-2023, w tym projektów realizowanych na rzecz osób z Ukrainy przybyłych do Warszawy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama