Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 23.05.2023 do 23.05.2023 16:39
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 10 tys. PLN

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje się  dofinansowanie  zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu - udzielenie dotacji na organizację imprez sportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 
  • 10 000,00 zł;
  • zadanie jest zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Tryb uproszczony jest traktowany jako uzupełnienie konkursów.

W ramach realizacji zadań w trybie uproszczonym, w ramach naboru  planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 20 000,00 zł

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

UWAGA: Procedura oceny Państwa oferty może rozpocząć się dopiero w momencie złożenia wersji papierowej, dlatego prosimy o możliwie szybkie jej dostarczenie wraz z niezbędnymi załącznikami.

  1. oferta winna być złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert (wraz z wymaganymi załącznikami);
  2. oferta w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert) -  wraz z wymaganymi załącznikami - winna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej złożenia w Generatorze ofert. Niezłożenie oferty w wyżej nakreślonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpatrzenia. Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama