Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wyjazdowego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 22.05.2023 do 13.06.2023 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 1,412 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,412 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży.
 • Zadanie obejmuje organizację wyjazdowego zgrupowania sportowego (obozu sportowego) w 2023 roku. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała na terenie m.st. Warszawy, biorąca udział w szkoleniu sportowym od rocznika 2016 do kategorii młodzieżowca w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym na 2022 r. przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (wykaz dyscyplin i roczników znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl).

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: Koszty merytoryczne realizacji zadania:

 • przejazd, transport (w tym sprzętu i urządzeń sportowych),
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych,
 • wynagrodzenie kadry (kierownik, trenerzy),
 • obsługa medyczna (osoby posiadające odpowiednie uprawnienia),
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych,
 • ubezpieczenie OC oferenta,
 • ubezpieczenie NNW uczestników.

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10 % dotacji;

Uwaga:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania zgrupowania sportowego opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

2.Każdy uczestnik zgrupowania sportowego musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

3.Organizatora (podmiot składający ofertę) zgrupowania sportowego obowiązuje posiadanie „Dziennika zajęć ” (zawierającego: listę uczestników, datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję). Dziennik będzie wymagany w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowił dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

4.Oferent zobowiązany będzie do posiadania oświadczenia rodzica/opiekuna każdego uczestnika wyjazdowego zgrupowania sportowego, dotyczącego potwierdzenia udziału w zgrupowaniu sportowym (wzór znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl). Oferent zobowiązany będzie do przechowywania oświadczenia wraz z dokumentacją związaną z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne. będzie wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiło dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Zakres i warunki realizacji działania:

 • w formularzu ofertowym w pkt. „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę zadania konkursowego,
 • oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu. Informacje na ten temat należy wpisać w sekcji oferty: „Inne informacje”,
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wyjazdowego zgrupowania sportowego – podmiot składający ofertę,
 • dofinansowaniem nie mogą być objęte zgrupowania sportowe, które są wykazane w ofertach do umów zawartych na podstawie Zarządzenia nr 143/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
 • na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy,
 • czas trwania wyjazdowego zgrupowania sportowego: min. 7 dni (6 dób noclegowych),
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uprawnieniami instruktorskimi/trenerskimi w przypadku osób prowadzących szkolenie sportowe w czasie trwania zgrupowania,
 • oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152),
 • oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ramowego programu wyjazdowego zgrupowania z uwzględnieniem szkolenia sportowego, które obejmuje minimum 3 godziny szkolenia sportowego dziennie,
 • przy planowaniu zadania należy uwzględnić opracowanie programu szkolenia sportowego, rejestrację wypoczynku w Kuratorium Oświaty, prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, zapewnienie ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem,
 • w przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego w trakcie realizacji zadania wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących wytycznych,
 • termin zakończenia zadania nie może znacznie odbiegać od planowanej daty zakończenia zgrupowania, na co oferent zobowiązany jest zwrócić uwagę przy składaniu oferty.

W przypadku pobierania opłat za udział w wyjazdowym zgrupowaniu sportowym kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 –Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

UWAGA! Prawidłowo wykazana kwota świadczeń od odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzorem na wyliczenie:

opłata od uczestnika x liczba uczestników = suma wpłat od uczestników. W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenie OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem,
 • doświadczenie w organizacji zgrupowań sportowych,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • liczba uczestników zgrupowania,
 • liczba dni zgrupowania (należy wskazać liczbę dób noclegowych),
 • miejsce realizacji zadania publicznego wraz z opisem,
 • przedstawienie w ofercie ramowego programu wyjazdowego zgrupowania sportowego.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. oraz dotychczasowa współpraca oferenta z BSiR przy realizacji zadań publicznych, będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć:

 • imienną listę uczestników wyjazdowego zgrupowania sportowego z podziałem na dyscypliny (wzór znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl),
 • imienną listę kadry zgrupowania z podziałem na funkcje (kierownik, kadra trenerska, opieka medyczna) zawierającą termin obozu, miejsce pobytu - miejscowość, ośrodek, hotel itp. (wzór znajduje się na stronie sport.um.warszawa.pl).

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama