Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny)

Reklama
Nabór od 19.05.2023 do 09.06.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 979,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 979,2 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny).

Zapewnienie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny).
 

Cel zadania: wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w liczbie nie mniejszej niż 100 osób, poprzez czasowe ich odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki. Zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
 

Termin realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.
 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 979 200,00 zł., w tym max. 19 200,00 zł, na pokrycie wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawia się w związku z realizacją zadania. Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia innej kwoty środków przekazanych z środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, zwanego dalej „Funduszem”, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny).
Każdorazowo zmiana wysokości środków na realizację zadania publicznego potwierdzona będzie aneksem do umowy.

Dopuszczalne rezultaty zadania: okresowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych, w liczbie nie mniejszej niż 100 osób (max. 24 000 godzin) w sytuacji, gdy ich opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pobyt dzienny) dostępnym na portalu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej- opieka-wytchnieniowa---edycja-2023.
Zadanie będzie realizowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na terenie Miasta Łodzi.

1) Realizacja zadania będzie obejmowała zorganizowanie i przeprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia dziennego, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – dla 100 mieszkańców Łodzi będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad 10 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz 90 osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.

2) Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

3) Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin.

4) Maksymalna liczba godzin: 24 000 (100 osób x 240 godzin), stawka za 1 godzinę wsparcia (60 minut) wynosi 40,00zł brutto. Przez kwotę brutto rozumie się kwotę wynagrodzenia wraz z kosztami pracy (sumę wynagrodzeń brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poniesionych przez zatrudniającego). Nie jest dopuszczalne pokrywanie z tych kwot kosztów administracyjnych podmiotu, któremu gmina zleciła realizację zadania.

5) W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185 i 535), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

6) Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% kwoty.

7) Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego wsparcia opieki wytchnieniowej dziennej wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

8) Do wzięcia udziału w Programie kwalifikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Usługa opieki wytchnieniowej będzie przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

9) Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za realizację usługi.

10) Oferent umożliwi uczestnikowi Programu lub jego opiekunowi prawnemu
samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej.

11) Oferent jest zobowiązany do współpracy w zakresie organizowania i świadczenia usług opieki wytchnieniowej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi oraz do wyznaczenia koordynatora w zakresie współpracy.

12) Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej,
b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

13) Miasto Łódź ma prawo w każdym momencie realizacji zadania do kontroli wykonywania zadania. Kontrola odbywa się w miejscu realizacji zadania i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków i sposobu jego wykonywania, w szczególności:

a) weryfikację spełnienia wymogów dotyczących kadry,

b) weryfikację organizacji pracy pracowników realizujących usługę opieki wytchnieniowej dziennej,

c) prawidłowość prowadzonej dokumentacji,

d) oceny realizacji opieki wytchnieniowej zgodnie z zakresem czynności.

14) Oferent będzie zobowiązany składać:
a) miesięczne karty realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do Programu,
b) zestawienie miesięczne zawierające dane z usług opieki wytchnieniowej, dane opiekunów faktycznych, dane osoby z niepełnosprawnością, dane osoby świadczącej wsparcie w formie opieki wytchnieniowej, liczbę zrealizowanych godzin, liczbę godzin narastająco.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama