Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 17.05.2023 do 12.06.2023 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Rodzaj zadania.
Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Celem konkursu jest tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych pomiotów i inicjatyw obywatelskich.

W ramach konkursu planowane jest zrealizowanie zadania polegającego na wsparciu organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną i promocyjną. 

Oferty składane w odpowiedzi na konkurs powinny zawierać koncepcję działań ukierunkowanych na rozwój oraz profesjonalizację organizacji pozarządowych przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych opisanych w pkt. IV 3 i działań dodatkowych. 

Wysokość zaplanowanych środków: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest w ofercie określić sposób realizacji działań służących realizacji celów szczegółowych zadania, którymi są:
1) wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie organizacji, w szczególności poprzez:
a) organizację w okresie trwania zadania minimum 6 szkoleń (lub warsztatów) dla minimum 60 uczestników łącznie, podnoszących kompetencje w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych – oferta powinna zawierać liczbę szkoleń, planowaną liczbę uczestników oraz proponowany zakres tematyczny (na przykład: planowanie działań organizacji pozarządowych, wykorzystanie nowych technologii, pozyskiwanie środków, ekonomizacja działań, przygotowanie ofert realizacji zadań publicznych i wniosków o grant, zarządzanie projektem, przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania publicznego); 
b) doradztwo w zakresie informowania o źródłach i możliwościach finasowania działań organizacji pozarządowych, w szczególności o sposobach i procedurach dotyczących dofinasowania realizacji zadań publicznych;
c) powiadamianie organizacji pozarządowych o działaniach i możliwościach, które mogą być przez nie wykorzystane dla rozwijania własnego potencjału 9Np. w formie mailingu);
2) promocja działalności rzeszowskich organizacji pozarządowych w szczególności poprzez organizację Targów Rzeszowskich NGO tj. zaplanowanie, opracowanie merytoryczne, organizację oraz kompleksowe przeprowadzenie jednodniowego wydarzenia przy udziale minimum 15 reprezentantów różnych rzeszowskich organizacji pozarządowych;
3) integracja i wsparcie sektora rzeszowskich organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez 
a) organizację Forum Organizacji Pozarządowych - spotkania rzeszowskich organizacji, które jest miejscem wymiany doświadczeń i omówienia bieżących wyzwań we współpracy między organizacjami pozarządowym a Miastem Rzeszów. Forum to wydarzenie jednodniowe przy udziale minimum 15 reprezentantów różnych rzeszowskich organizacji pozarządowych – w ofercie należy zaproponować obszary tematyczne Forum;
b) organizacje spotkań, w tym integracyjnych dla liderów i przedstawicieli NGO – w ofercie należy podać liczbę spotkań, określić ich formę, oraz sposób promocji i rekrutacji, a w szczególności zachęcenia uczestników do udziału w spotkaniach. Oferent może zaplanować również spotkania w ramach organizacji „branżowych” np. prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży, zajmujących się sportem itp.;
c) stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk i poszerzenia wiedzy w zakresie działalności organizacji pozarządowych – w ofercie należy przedstawić szczegółową koncepcję tego działania. 
4. Oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celu głównego.

Termin i warunki składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://generatorNGO.erzeszow.pl
2. W celu złożenia oferty należy wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną podpisać za pomocą podpisu elektronicznego np.: xades, pades, profil zaufany, dowód osobisty lub inny podpis kwalifikowany, a następnie podpisany plik oferty wgrać do Generatora eNGO.
3. Oferent może również złożyć ofertę przy użyciu profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa. W tym celu wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF opatrzony sumą kontrolną należy załączyć do pisma ogólnego i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta Rzeszowa.
4. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w sposób opisany w pkt. 2-3 ogłoszenia, oferent może złożyć ofertę w sposób tradycyjny. W tym przypadku należy wydrukować ofertę (z sumą kontrolną) sporządzoną w Generatorze eNGO. Wydrukowaną ofertę należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta Rzeszowa za pośrednictwem:
1) Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 13,
2) Punktu kancelaryjnego przy ul. Rynek 12,
3) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
4) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, Al. Kopisto 1,
5) Punktu Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów” Al. Rejtana 65,
6) Punktu Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44.

5. Złożenie oferty powinno nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od daty sporządzenia oferty w Generatorze eNGO, nie później niż do dnia: 12 czerwca 2023 r.

6. Oferta sporządzona w systemie Generator eNGO oraz złożona w sposób, o którym mowa w punktach V.1-4 ogłoszenia musi posiadać taką samą sumę kontrolną. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Reklama